Tiểu luận Vai trò của nhà nước với việc phát triển kinh tế nông thôn ở nước ta hiện nay

Mục lục Phần mở đầu 1Phần nội dungI:Vai trò của kinh tế nông thôn trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 21: Nông nghiệp 2 1.1: Cung cấp lương thực thực phẩm cho xã hội 21.2: Cung cấp nguyên liệu để phát triển công nghiệp nhẹ 21.3: Cung cấp một phần vốn để công nghiệp hóa 21.4: Nông nghiệp,nông thôn là thị trường quan trọng cuả ngành công nghiệp và dịch vụ 31.5: Phát triển nông nghiệp là cơ sở ổn định kinh tế chính trị xã hội 32: Công nghiệp 32.1: Phát huy năng lực nội sinh,khai thác kịp thời những lợi thế vốn có ở nông thôn 32.2: Tạo ra sự phát triển cân đối các ngành ,vùng của kinh tế nông thôn 42.3: Phân bổ lại lao động và dân sự, tạo việc làm tại chỗ,tăng thu nhập, và sức mua cho thị trường nông thôn 42.4: Phát triển công nghiệp nông thôn, góp phần hiện đại hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới 42.5: Phát triển nông thôn là cơ hội để củng cố,tăng cường và phát huy những giá trị văn hóa truyền thông dân tộc 53: Dịch vụ 53.1: Tổ chức và thực hiện việc lưu thông hàng hóa dịch vụ ra vào nông thôn 53.2: Các dịch vụ này giữ vai trò tiếp tục quá trình sản xuất trong khâu lưu thông 63.3: Đối với các hoạt động dịch vụ không gắn với thương mại mua và bán sản phẩm hàng hóa 6II: Vai trò của nông nghiệp trong việc phát triển kinh tế nông thôn 61: Nội dung phát triển kinh tế nông thôn 61.1: Chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa 61.2: Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong nông nghiệp nông thô 71.3: Xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp 81.4: Đào tạo nguồn lực cho nông nghiệp, nông thôn 8 1.5: Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ở nông thôn 92: Hạn chế trong vai trò của nhà nước đến nông thôn việt nam 93: Chính sách của nông nghiệp tác đến kinh tế nông nghiệp nông thôn 93.1: Chính sách ruộng đất 103.2: Chính sách đầu tư 113.3: Chính sách thuế 123.4: Chính sách khoa học công nghệ 123.5: Chính sách giá cả và sản lượng 123.6: Chính sách tín dụng 13 3.7: Chính sách xã hội 133.8: Chính sách giải quyết việc làm xóa đói giảm nghèo 133.9: Chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần 13Phần kết bài 15Tài liệu tham khảo

Mục lục

Phần mở đầu 1

Phần nội dung

I:Vai trò của kinh tế nông thôn trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 2

1: Nông nghiệp 2

1.1: Cung cấp lương thực thực phẩm cho xã hội 2

1.2: Cung cấp nguyên liệu để phát triển công nghiệp nhẹ 2

1.3: Cung cấp một phần vốn để công nghiệp hóa 2

1.4: Nông nghiệp,nông thôn là thị trường quan trọng cuả ngành công nghiệp và dịch vụ 3

1.5: Phát triển nông nghiệp là cơ sở ổn định kinh tế chính trị xã hội 3

2: Công nghiệp 3

2.1: Phát huy năng lực nội sinh,khai thác kịp thời những lợi thế vốn có ở nông thôn 3

2.2: Tạo ra sự phát triển cân đối các ngành ,vùng của kinh tế nông thôn 4

2.3: Phân bổ lại lao động và dân sự, tạo việc làm tại chỗ,tăng thu nhập, và sức mua cho thị trường nông thôn 4

2.4: Phát triển công nghiệp nông thôn, góp phần hiện đại hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới 4

2.5: Phát triển nông thôn là cơ hội để củng cố,tăng cường và phát huy những giá trị văn hóa truyền thông dân tộc 5

3: Dịch vụ 5

3.1: Tổ chức và thực hiện việc lưu thông hàng hóa dịch vụ ra vào nông thôn 5

3.2: Các dịch vụ này giữ vai trò tiếp tục quá trình sản xuất trong khâu lưu thông 6

3.3: Đối với các hoạt động dịch vụ không gắn với thương mại mua và bán sản phẩm hàng hóa 6

II: Vai trò của nông nghiệp trong việc phát triển kinh tế nông thôn 6

1: Nội dung phát triển kinh tế nông thôn 6

1.1: Chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa 6

1.2: Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong nông nghiệp nông thô 7

1.3: Xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp 8

1.4: Đào tạo nguồn lực cho nông nghiệp, nông thôn 8

1.5: Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ở nông thôn 9

2: Hạn chế trong vai trò của nhà nước đến nông thôn việt nam 9

3: Chính sách của nông nghiệp tác đến kinh tế nông nghiệp nông thôn 9

3.1: Chính sách ruộng đất 10

3.2: Chính sách đầu tư 11

3.3: Chính sách thuế 12

3.4: Chính sách khoa học công nghệ 12

3.5: Chính sách giá cả và sản lượng 12

3.6: Chính sách tín dụng 13

3.7: Chính sách xã hội 13

3.8: Chính sách giải quyết việc làm xóa đói giảm nghèo 13

3.9: Chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần 13

Phần kết bài 15

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY