Tiểu luận Thực trạng quan hệ phân phối ở nước ta trong thời gian qua và những giải pháp nhằm hoàn thiện quan hệ phân phối trong thời gian tới

MỤC LỤCMỞ ĐẦU 1Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về phân phối 21.1. Một số lý thuyết phân phối thu nhập 21.1.1.Lý thuyết phân phối thu nhập của Adam Smith và David Ricardo 21.1.2. Lý thuyết phân phối thu nhập của Mác 41.1.3. Lý thuyết hiện đại về phân phối thu nhập 61.2.Bản chất quan hệ phân phối . 81.2.1. Phân phối là một khâu của quá trình tái sản xuất xã hội. 81.2.2. Phân phối là một mặt của quan hệ sản xuất 81.3.Nguyên tắc phân phối ở nước ta hiện nay 91.3.1.Cơ sở khách quan của viếc tồn tại nhiều hình thức phân phối ở nước ta hiện nay 1.3.2.Các nguyên tắc (hình thức) phân phối ở nước ta hiện nay 9Chương 2 :Thực trạng quan hệ phân phối ở nước ta trong thời gian qua và những giải pháp nhằm hoàn thiện quan hệ phân phối trong thời gian tới. 122.1. Thực trạng vấn đề thu nhập và bất bình đẳng ở nước ta trong thời gian qua. 2.1.1. Thực trạng vấn đế tiền lương 122.1.2. Thực trạng vấn đề lợi nhuận 152.1.3. Bất bình đẳng : thực trạng và xu hướng 162.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện quan hệ phân phối ở nước ta trong thời gian tới 182.2.1. Những giải pháp cơ bản về tiền lương nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam 182.2.2. Các giải pháp về vấn đề lợi nhuận nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế 192.2.3. Từng bước thực hiện công bằng xã hội trong phân phối thu nhập 21KẾT LUẬN 23DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 24

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về phân phối 2

1.1. Một số lý thuyết phân phối thu nhập 2

1.1.1.Lý thuyết phân phối thu nhập của Adam Smith và David Ricardo 2

1.1.2. Lý thuyết phân phối thu nhập của Mác 4

1.1.3. Lý thuyết hiện đại về phân phối thu nhập 6

1.2.Bản chất quan hệ phân phối . 8

1.2.1. Phân phối là một khâu của quá trình tái sản xuất xã hội. 8

1.2.2. Phân phối là một mặt của quan hệ sản xuất 8

1.3.Nguyên tắc phân phối ở nước ta hiện nay 9

1.3.1.Cơ sở khách quan của viếc tồn tại nhiều hình thức phân phối ở nước ta hiện nay

1.3.2.Các nguyên tắc (hình thức) phân phối ở nước ta hiện nay 9

Chương 2 :Thực trạng quan hệ phân phối ở nước ta trong thời gian qua và những giải pháp nhằm hoàn thiện quan hệ phân phối trong thời gian tới. 12

2.1. Thực trạng vấn đề thu nhập và bất bình đẳng ở nước ta trong thời gian qua.

2.1.1. Thực trạng vấn đế tiền lương 12

2.1.2. Thực trạng vấn đề lợi nhuận 15

2.1.3. Bất bình đẳng : thực trạng và xu hướng 16

2.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện quan hệ phân phối ở nước ta trong thời gian tới 18

2.2.1. Những giải pháp cơ bản về tiền lương nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam 18

2.2.2. Các giải pháp về vấn đề lợi nhuận nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế 19

2.2.3. Từng bước thực hiện công bằng xã hội trong phân phối thu nhập 21

KẾT LUẬN 23

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY