Tiểu luận Quy luật giá trị và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường ở nước ta

MỤC LỤC  Trang Lời mở đầu 1CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA QUY LUẬT GIÁ TRỊ 21.1. Một số quan điểm về giá trị 2 1.1.1. Quan điểm của trường phái trọng thương 21.1.2. Quan điểm của trường phái trọng nông 31.1.3. Quan điểm của trường phái trọng công 41.1.4. Quan điểm của K. Mark về giá trị 61.2. Biểu hiện của quy luật giá trị. 7 1.2.1. Nội dung của quy luật giá trị. 71.2.2. Sự vận động của quy luật giá trị trong tự do cạnh tranh 81.2.3. Sự vận động của quy luật giá trị trong độc quyền 81.3. Vai trò của quy luật giá trị 91.3.1. Điều tiết nền sản xuất và lưu thông hàng hoá 91.3.2. Kích thích cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động 91.3.3. Lựa chọn tự nhiên phân hoá người sản xuất thành kẻ giầu người nghèo 10CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG VẬN DỤNG QUY LUẬT GIÁ TRỊ TRONG THỜI GIAN QUA VÀ GIẢI PHÁP NHẰN VẬN DỤNG TỐT HƠN QUY LUẬT GIÁ TRỊ Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 112.1. Thực trạng vận dụng quy luật giá trị trong thời gian qua 112.1.1. Vận dụng quy luật giá trị vào hoạch toán kinh tế 112.1.2. Vận dụng quy luật giá trị vào cơ chế tiền lương 142.1.3. Vận dụng quy luật giá trị vào những chính sách về giá cả 162.2. Nguyên nhân của những khuyết tật còn tồn tại. 182.3. Phương hướng giải quyết những thực trạng trên.19Lời kết luận 22Danh mục các tài liệu tham khảo. 23

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 1

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA QUY LUẬT GIÁ TRỊ 2

1.1. Một số quan điểm về giá trị 2

1.1.1. Quan điểm của trường phái trọng thương 2

1.1.2. Quan điểm của trường phái trọng nông 3

1.1.3. Quan điểm của trường phái trọng công 4

1.1.4. Quan điểm của K. Mark về giá trị 6

1.2. Biểu hiện của quy luật giá trị. 7

1.2.1. Nội dung của quy luật giá trị. 7

1.2.2. Sự vận động của quy luật giá trị trong tự do cạnh tranh 8

1.2.3. Sự vận động của quy luật giá trị trong độc quyền 8

1.3. Vai trò của quy luật giá trị 9

1.3.1. Điều tiết nền sản xuất và lưu thông hàng hoá 9

1.3.2. Kích thích cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động 9

1.3.3. Lựa chọn tự nhiên phân hoá người sản xuất thành kẻ giầu người nghèo 10

CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG VẬN DỤNG QUY LUẬT GIÁ TRỊ TRONG THỜI GIAN QUA VÀ GIẢI PHÁP NHẰN VẬN DỤNG TỐT HƠN QUY LUẬT GIÁ TRỊ Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 11

2.1. Thực trạng vận dụng quy luật giá trị trong thời gian qua 11

2.1.1. Vận dụng quy luật giá trị vào hoạch toán kinh tế 11

2.1.2. Vận dụng quy luật giá trị vào cơ chế tiền lương 14

2.1.3. Vận dụng quy luật giá trị vào những chính sách về giá cả 16

2.2. Nguyên nhân của những khuyết tật còn tồn tại. 18

2.3. Phương hướng giải quyết những thực trạng trên.19

Lời kết luận 22

Danh mục các tài liệu tham khảo. 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY