Tiểu luận Quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hoá và sự vận dụng quy luật giá trị trong xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Nếu như trong văn kiện Đại hội VI và Hội nghị Trung ương 6 khoá VI , Đảng ta mới đề ra quan điểm phát triển nền kinh tế hàng hoá có kế hoạch gồm nhiều thành phần đi lên CNXH , coi đây là vấn đề “ có ý nghĩa chiến lược và mang tính quy luật từ sản xuất nhỏ đi lên CNXH “ , thì đến Đại hộ VII , Đảng đã khẳng định : “ phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN , vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước “ . Tới Đại hội Đảng IX , kinh tế thị trường lại được khẳng định một cách sâu sắc , đầy đủ hơn như là mô hình kinh tế tổng quát hay mô hình mới của CNXH ở Việt Nam . Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam xuất phát từ những cơ sở lý luận và thực tiễn sâu sắc , bắt nguồn từ bối cảnh thời đại và điều kiện lịch sử - cụ thể của đất nước . Có những khía cạnh đáng lưu ý , quy định tính tất yếu của việc lựa chọn mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN :

Nếu như trong văn kiện Đại hội VI và Hội nghị Trung ương 6 khoá VI , Đảng ta mới đề ra quan điểm phát triển nền kinh tế hàng hoá có kế hoạch gồm nhiều thành phần đi lên CNXH , coi đây là vấn đề “ có ý nghĩa chiến lược và mang tính quy luật từ sản xuất nhỏ đi lên CNXH “ , thì đến Đại hộ VII , Đảng đã khẳng định : “ phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN , vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước “ . Tới Đại hội Đảng IX , kinh tế thị trường lại được khẳng định một cách sâu sắc , đầy đủ hơn như là mô hình kinh tế tổng quát hay mô hình mới của CNXH ở Việt Nam . Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam xuất phát từ những cơ sở lý luận và thực tiễn sâu sắc , bắt nguồn từ bối cảnh thời đại và điều kiện lịch sử - cụ thể của đất nước . Có những khía cạnh đáng lưu ý , quy định tính tất yếu của việc lựa chọn mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN :

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY