Tiểu luận Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về con người

MỤC LỤC

Trang

A.LỜI MỞ ĐẦU 1

B. NỘI DUNG 2

I. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về con người 2

1. Quan điểm của các nhà trước Mác về con người 2

2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về con người 4

3. Vai trò của quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về con người trong đời sống xã hội 6

II- Vấn đề con người và giải phóng con người trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 9

1. Vấn đề con người và giải phóng con người trong mục tiêu cách mạng của Đảng ta. 9

3. Gắn phát triển con người hiện đại với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. 12

4. Nghiên cứu con người trước thềm thế kỷ XXI. 18

C- KẾT LUẬN 21

1. Tóm tắt 21

2. Kiến nghị: 21

D. TÀI LIỆU THAM KHẢO 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY