Tiểu luận Phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ Công nghiệp hoá -Hiện đại hoá - Đất nước

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 1

Chương I: Nguồn gốc vàcơ sở lý luận 3

1. Bản chất con người 3

2. Quan điểm về nguồn nhân lực 4

Chương II: Vấn đề nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá 7

1. Quan niệm về công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 7

2. Tính tất yếu khách quan của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá 8

3. Đặc điểm của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 9

4. Vai trò của nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 10

5. Các yếu tố của nguồn nhân lực cần được đáp ứng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 13

Chương III: Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực ở nước ta trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đất nước 15

1. Thực trạng nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay. 15

2. Một số giải pháp để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước. 18

Kết luận 22

Tài liệu tham khảo 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY