Tiểu luận Phân biệt hàng hóa sức lao động với hàng hóa thông thường

Khi nghiên cứu về dân tộc,quan hệ dân tộc và những xu hướng phát triển của nó,chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định rằng,chỉ trong điều kiện của chủ nghĩa xã hội,khi tình trạng người bóc lột bị thủ tiêu thì tình trạng áp bức dân tộc mới bị xóa bỏ.Mặt khác chủ nghĩa Mác-Lênin cũng khẳng định rằng vấn đề dân tộc là một bộ phận của những vấn đề chung về cách mạng vô sản và chuyên chính vô sản.Do đó ,giải quyết vấn đề dân tộc phải gắn liền với cách mạng vô sản và trên cơ sở của cách mạng xã hội chủ nghĩa.Hơn nữa vấn đề dân tộc phải đứng vững trên lập trường giai cấp công nhân.

Trên cơ sở tư tưởng của Các Mác và Awngghen về vấn đề dân tộc,cùng với sự phân tích hai xu hướng của vấn đề dân tộc,Lênin đã nêu ra Cương lĩnh dân tộc với ba nội dung cơ bản:các dân tộc hoàn toàn bình đẳng;có quyền tự quyết:liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY