Tiểu luận Nghiên cứu tư tưởng của Lênin về chủ nghĩa tư bản Nhà nước, để từ đó có sự vận dụng sáng tạo và đề ra đường lối, chính sách, cũng như trong chỉ đạo thực hiện ở Việt Nam

MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Nội dung 2I-/ LÝ LUẬN CỦA LÊ NIN VỀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN NHÀ NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI. 2I.1-/ Chính sách kinh tế mới và sự cần thiết sử dụng chủ nghĩa tư bản Nhà nước. 2I.2-/ Chủ nghĩa tư bản Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 4I.2.1 Nhận thức về khái niệm chủ nghĩa tư bản Nhà nước 4I.2.2 Vai trò của chủ nghĩa tư bản Nhà nước 6I.3-/ Các hình thức của chủ nghĩa tư bản Nhà nước 9I.3.1 Tô nhượng: 9I.3.2 Các hợp tác xã. 10I.3.3 Đại lý thương nghiệp. 11I.3.4 Cho tư bản trong nước thuê xí nghiệp, vùng mỏ, vùng đất. 11I.3.5 Công ty hợp doanh 12I.4-/ Kết quả của việc thực hiện chủ nghĩa tư bản Nhà nước thời Lênin 12II-/ SỰ VẬN DỤNG LÝ LUẬN CỦA LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM 14II.1-/ Sự cần thiết và khả năng sử dụng kinh tế tư bản Nhà nước ở Việt Nam 14II.1.1 Sự cần thiết và khả năng sử dụng kinh tế tư bản Nhà nước ở nước ta. 14II.1.2 Những nét đặc trưng của thời đại ngày nay. Thời cơ và thách thức. 16II.2-/ Những hình thức cụ thể của KTTBNN đang được vận dụng ở nước ta. 17II.2.1 Tính tất yếu khách quan của việc phát triển rộng rãi các hình thức KTTBNN ở nước ta. 17II.2.2 Những hình thức cụ thể của chủ nghĩa tư bản Nhà nước ở nước ta. 18II.3-/ Phương hướng và những điều kiện để vận dụng thành công kinh tế tư bản Nhà nước ở nước ta hiện nay. 21 Kết luận 25 Tài liệu tham khảo 26

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Nội dung 2

I-/ LÝ LUẬN CỦA LÊ NIN VỀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN NHÀ NƯỚC TRONG

THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI. 2

I.1-/ Chính sách kinh tế mới và sự cần thiết sử dụng chủ nghĩa tư bản Nhà nước. 2

I.2-/ Chủ nghĩa tư bản Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 4

I.2.1 Nhận thức về khái niệm chủ nghĩa tư bản Nhà nước 4

I.2.2 Vai trò của chủ nghĩa tư bản Nhà nước 6

I.3-/ Các hình thức của chủ nghĩa tư bản Nhà nước 9

I.3.1 Tô nhượng: 9

I.3.2 Các hợp tác xã. 10

I.3.3 Đại lý thương nghiệp. 11

I.3.4 Cho tư bản trong nước thuê xí nghiệp, vùng mỏ, vùng đất. 11

I.3.5 Công ty hợp doanh 12

I.4-/ Kết quả của việc thực hiện chủ nghĩa tư bản Nhà nước thời Lênin 12

II-/ SỰ VẬN DỤNG LÝ LUẬN CỦA LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN NHÀ

NƯỚC Ở VIỆT NAM 14

II.1-/ Sự cần thiết và khả năng sử dụng kinh tế tư bản Nhà nước ở Việt Nam 14

II.1.1 Sự cần thiết và khả năng sử dụng kinh tế tư bản Nhà nước ở nước ta. 14

II.1.2 Những nét đặc trưng của thời đại ngày nay. Thời cơ và thách thức. 16

II.2-/ Những hình thức cụ thể của KTTBNN đang được vận dụng ở nước ta. 17

II.2.1 Tính tất yếu khách quan của việc phát triển rộng rãi các hình thức KTTBNN

ở nước ta. 17

II.2.2 Những hình thức cụ thể của chủ nghĩa tư bản Nhà nước ở nước ta. 18

II.3-/ Phương hướng và những điều kiện để vận dụng thành công kinh tế tư bản

Nhà nước ở nước ta hiện nay. 21

Kết luận 25

Tài liệu tham khảo 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY