Tiểu luận Mối quan hệ biện chứng giữa Quan hệ sản xuất - Lực lượng sản xuất và sự vận dụng quy luật phù hợp của QHSX với trình độ phát triển của LLSX vào Việt Nam

Mục lục

Trang

Phần I: Lời mở đầu 1

Phần II: Nội dung 2

Chương I: Mối quan hệ biện chứng giữa Lực lượng sản xuất và Quan hệ sản xuất 2

I.Các khái niệm 2

1,Phương thức sản xuất (PTSX ) 2

2,Lực lượng sản xuất ( LLSX ) 3

3, Quan hệ sản xuất ( QHSX ) 4

II,Quan hệ biện chứng _ quy luật phù hợp của QHSX với trình độ phát triển của LLSX 6

1. LLSX quyÕt ®Þnh QHSX 6

2. Sù t¸c ®éng trë l¹i cña QHSX ®èi víi LLSX: 7

Chương II : Sự vận dụng quy luật phù hợp của QHSX với tính chất trình độ phát triển của LLSX 9

1. Nhận thức về CNXH vận dụng quy luật phù hợp vào Việt Nam 9

2. Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa 11

Phần III : Kết luận 14

Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 15

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY