Tiểu luận Khả năng hình thành đồng tiền chung ASEAN

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I: NHÌN NHẬN CHUNG VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ ASEAN 31.1. Lịch sử hình thành ASEAN 31.1.1. Mục đích thành lập 31.1.2. Cơ cấu tổ chức của ASEAN 41.1.3. Nguyên tắc hoạt động chủ yếu của ASEAN 51.2. Liên kết kinh tế ASEAN trong những năm gần đây. 71.3. Kinh tế ASEAN những năm gần đây. 7CHƯƠNG II: KHẢ NĂNG HÌNH THÀNH ĐỒNG TIỀN CHUNG ASEAN 122.1. Các tác động có thể dẫn tới đồng tiền chung ASEAN 2.1.1 Bối cảnh quốc tế và khu vực 122.1.2. Tác động của AFTA. 142.1.3. Kế hoạch thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc (AC - FTA). 162.1.4. Quan hệ kinh tế ASEAN và một số nước. 173. Phân tích khả năng hình thành đồng tiền chung ASEAN. 193.1. Những nguồn lợi mà đồng tiền chung ASEAN có thể mang lại. 203.2. Những khó khăn khi hình thành đồng tiền chung ASEAN. 21CHƯƠNG 3. KINH NGHIỆM CỦA EU TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỒNG TIỀN CHUNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY NHANH TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP LIÊN MINH TIỀN TỆ ASEAN 243. Các cơ sở cho sự ra đời của đồng EURO 243.1. Cơ sở kinh tế. 243.2. Cơ sở chính trị. 263.3. Cơ sở pháp lý 274. Kinh nghiệm của EU trong việc hình thành đồng EURO 275. Triển khai lộ trình hội nhập liên minh tiền tệ ASEAN. 29KẾT LUẬN 32TÀI LIỆU THAM KHẢO 33

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHÌN NHẬN CHUNG VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ ASEAN 3

1.1. Lịch sử hình thành ASEAN 3

1.1.1. Mục đích thành lập 3

1.1.2. Cơ cấu tổ chức của ASEAN 4

1.1.3. Nguyên tắc hoạt động chủ yếu của ASEAN 5

1.2. Liên kết kinh tế ASEAN trong những năm gần đây. 7

1.3. Kinh tế ASEAN những năm gần đây. 7

CHƯƠNG II: KHẢ NĂNG HÌNH THÀNH ĐỒNG TIỀN CHUNG

ASEAN 12

2.1. Các tác động có thể dẫn tới đồng tiền chung ASEAN

2.1.1 Bối cảnh quốc tế và khu vực 12

2.1.2. Tác động của AFTA. 14

2.1.3. Kế hoạch thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc (AC - FTA). 16

2.1.4. Quan hệ kinh tế ASEAN và một số nước. 17

3. Phân tích khả năng hình thành đồng tiền chung ASEAN. 19

3.1. Những nguồn lợi mà đồng tiền chung ASEAN có thể mang lại. 20

3.2. Những khó khăn khi hình thành đồng tiền chung ASEAN. 21

CHƯƠNG 3. KINH NGHIỆM CỦA EU TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỒNG TIỀN CHUNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY NHANH TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP LIÊN MINH TIỀN TỆ ASEAN 24

3. Các cơ sở cho sự ra đời của đồng EURO 24

3.1. Cơ sở kinh tế. 24

3.2. Cơ sở chính trị. 26

3.3. Cơ sở pháp lý 27

4. Kinh nghiệm của EU trong việc hình thành đồng EURO 27

5. Triển khai lộ trình hội nhập liên minh tiền tệ ASEAN. 29

KẾT LUẬN 32

TÀI LIỆU THAM KHẢO 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY