Tiểu luận Giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

MỤC LỤCTrangMỤC LỤC 11. CÁC VẤN ĐỀ TRÌNH BÀY TRONG BÀI TIỂU LUẬN 22. LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI 22.1. Cơ sở phưong pháp luận 22.2. Sự cần thiết phải nghiên cứu về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI 32.3. Thực trạng đầu tư FDI tại Việt Nam 32.3.1. Kết quả thu hút vốn đầu tư năm 2007 32.3.2. Kết quả thực hiện đầu tư vào các dự án 42.3.3. Công tác xây dựng pháp luận chính sách 52.3.4. Công tác xúc tiến đầu tư 52.3.5. Thẩm định dự án 62.4. Những mặt còn hạn chế trong thu hút vốn FDI trong năm 2007 gồm: 63. MỘT SÓ QUAN ĐIỂM SAI LẦM TRONG VIỆC THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ FDI 73.1. Các quan điểm sai lầm về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI 73.1.1 Cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp, hạn chế nguồn lực 73.1.2. Chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất 73.1.3. Thái độ đối với các thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 74. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ FDI 84.1. Các quan điểm thay đổi đối với việc thu hút vốn đầu tư FDI 8 4.2. Những giải pháp cụ thể 8KẾT LUẬN 10TÀI LIỆU THAM KHẢO 11

MỤC LỤC

Trang

MỤC LỤC 1

1. CÁC VẤN ĐỀ TRÌNH BÀY TRONG BÀI TIỂU LUẬN 2

2. LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI 2

2.1. Cơ sở phưong pháp luận 2

2.2. Sự cần thiết phải nghiên cứu về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI 3

2.3. Thực trạng đầu tư FDI tại Việt Nam 3

2.3.1. Kết quả thu hút vốn đầu tư năm 2007 3

2.3.2. Kết quả thực hiện đầu tư vào các dự án 4

2.3.3. Công tác xây dựng pháp luận chính sách 5

2.3.4. Công tác xúc tiến đầu tư 5

2.3.5. Thẩm định dự án 6

2.4. Những mặt còn hạn chế trong thu hút vốn FDI trong năm 2007 gồm: 6

3. MỘT SÓ QUAN ĐIỂM SAI LẦM TRONG VIỆC THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ FDI 7

3.1. Các quan điểm sai lầm về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI 7

3.1.1 Cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp, hạn chế nguồn lực 7

3.1.2. Chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất 7

3.1.3. Thái độ đối với các thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 7

4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ FDI 8

4.1. Các quan điểm thay đổi đối với việc thu hút vốn đầu tư FDI 8

4.2. Những giải pháp cụ thể 8

KẾT LUẬN 10

TÀI LIỆU THAM KHẢO 11

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY