Tiểu luận Dự án xây dựng khu sân Tennis và sân bóng rổ

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1Phần 1: 2Tổng quan về dự án 21. Tên dự án 22. Ban quản lý dự án 23. Chủ đầu tư 24. Ý tưởng 25. Mục tiêu, mục đích và lợi ích của dự án 26. Các bên liên quan đến dự án 27. Tài nguyên của dự án 38. Thuận lợi, khó khăn của dự án 39. Thời gian thực hiện dự án 3Phần II: 6Quản trị dự án 6I. QUẢN TRỊ TÍCH HỢP (Project integration management) 61. Lập kế hoạch tổng thể 62. Thực thi kế hoạch dự án 63. Kiểm soát những thay đổi về tổng thể dự án 7II. QUẢN TRỊ PHẠM VI(Project scope management) 71. Lập kế hoạch phạm vi 72. Xác định phạm vi 73. Kiểm soát phạm vi 104. Nhiều dự án phải chịu tình trạng “scope creep” : 10III. QUẢN TRỊ THỜI GIAN DỰ ÁN (Project time management) 101. Xác định công việc cần thực hiện 102. Sắp xếp công việc 113. Ước tính thời gian thực hiện 124. Lập kế hoạch tiến độ: 175. Kiểm soát tiến độ dự án: 17IV. QUẢN TRỊ CHI PHÍ DỰ ÁN (Project cost management) 181. Lập kế hoạch chi phí 182. Bảng tổng hợp chi phí dự án 183. Kiểm soát chi phí 20V. QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG (Project quality management) 201. Lập kế hoạch chất lượng 201.1. Phạm vi chất lượng 201.2. Quy định chất lượng 211.3. Tiêu chuẩn chất lượng 212. Thực hiện đảm bảo chất lượng – Biện pháp giám sát 223. Kiểm soát chất lượng 22VI. QUẢN TRỊ NHÂN LỰC ( Project human management) 231. Sơ đồ tổ chức 232. Tuyển dụng 23 3. Kế hoạch quản lý nhân sự, phân công chức năng và nhiệm vụ 234. Phát triển nhóm dự án 25VII. QUẢN TRỊ THÔNG TIN DỰ ÁN (Project communications management) 261. Lập kế hoạch thông tin: 262. Phân phối thông tin: 263. Báo cáo tình hình hoạt động 274. Tổng kết hoạt động: 27VIII . QUẢN TRỊ RỦI RO DỰ ÁN ( Project risk management) 271. Nhận diện rủi ro 281.1. Phân loại rủi ro và mức độ ảnh hưởng 281.2. Mức độ ảnh hưởng của rủi ro 292. Phương pháp kiểm soát rủi ro: 29IX. QUẢN TRỊ ĐẤU THẦU DỰ ÁN (Project procurement management) 301. Kế hoạch đấu thầu 302. Thực hiện đấu thầu 312.1. Chuẩn bị đấu thầu 312.2. Tổ chức đấu thầu 312.3. Đánh giá hồ sơ dự thầu. 312.4. Thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu. 322.5. Thông báo kết quả đấu thầu. 322.6. Thương thảo và ký kết hợp đồng. 323. Quản lý, giám sát thực hiện, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng 32LỜI KẾT 34

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

Phần 1: 2

Tổng quan về dự án 2

1. Tên dự án 2

2. Ban quản lý dự án 2

3. Chủ đầu tư 2

4. Ý tưởng 2

5. Mục tiêu, mục đích và lợi ích của dự án 2

6. Các bên liên quan đến dự án 2

7. Tài nguyên của dự án 3

8. Thuận lợi, khó khăn của dự án 3

9. Thời gian thực hiện dự án 3

Phần II: 6

Quản trị dự án 6

I. QUẢN TRỊ TÍCH HỢP (Project integration management) 6

1. Lập kế hoạch tổng thể 6

2. Thực thi kế hoạch dự án 6

3. Kiểm soát những thay đổi về tổng thể dự án 7

II. QUẢN TRỊ PHẠM VI(Project scope management) 7

1. Lập kế hoạch phạm vi 7

2. Xác định phạm vi 7

3. Kiểm soát phạm vi 10

4. Nhiều dự án phải chịu tình trạng “scope creep” : 10

III. QUẢN TRỊ THỜI GIAN DỰ ÁN (Project time management) 10

1. Xác định công việc cần thực hiện 10

2. Sắp xếp công việc 11

3. Ước tính thời gian thực hiện 12

4. Lập kế hoạch tiến độ: 17

5. Kiểm soát tiến độ dự án: 17

IV. QUẢN TRỊ CHI PHÍ DỰ ÁN (Project cost management) 18

1. Lập kế hoạch chi phí 18

2. Bảng tổng hợp chi phí dự án 18

3. Kiểm soát chi phí 20

V. QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG (Project quality management) 20

1. Lập kế hoạch chất lượng 20

1.1. Phạm vi chất lượng 20

1.2. Quy định chất lượng 21

1.3. Tiêu chuẩn chất lượng 21

2. Thực hiện đảm bảo chất lượng – Biện pháp giám sát 22

3. Kiểm soát chất lượng 22

VI. QUẢN TRỊ NHÂN LỰC ( Project human management) 23

1. Sơ đồ tổ chức 23

2. Tuyển dụng 23

3. Kế hoạch quản lý nhân sự, phân công chức năng và nhiệm vụ 23

4. Phát triển nhóm dự án 25

VII. QUẢN TRỊ THÔNG TIN DỰ ÁN (Project communications management) 26

1. Lập kế hoạch thông tin: 26

2. Phân phối thông tin: 26

3. Báo cáo tình hình hoạt động 27

4. Tổng kết hoạt động: 27

VIII . QUẢN TRỊ RỦI RO DỰ ÁN ( Project risk management) 27

1. Nhận diện rủi ro 28

1.1. Phân loại rủi ro và mức độ ảnh hưởng 28

1.2. Mức độ ảnh hưởng của rủi ro 29

2. Phương pháp kiểm soát rủi ro: 29

IX. QUẢN TRỊ ĐẤU THẦU DỰ ÁN (Project procurement management) 30

1. Kế hoạch đấu thầu 30

2. Thực hiện đấu thầu 31

2.1. Chuẩn bị đấu thầu 31

2.2. Tổ chức đấu thầu 31

2.3. Đánh giá hồ sơ dự thầu. 31

2.4. Thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu. 32

2.5. Thông báo kết quả đấu thầu. 32

2.6. Thương thảo và ký kết hợp đồng. 32

3. Quản lý, giám sát thực hiện, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng 32

LỜI KẾT 34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY