Tiểu luận Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các công ty đa quốc gia

I.TÌNH HUỐNG MỞ ĐẦU. 3II. NỘI DUNG CHÍNH: 51. Một số khái niệm liên quan: 51.1Khái niệm đào tạo con người 51.2Khái niệm về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 51.2.1 Nguồn nhân lực 51.2.2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 52. Tầm quan trọng của việc đào tạo và phát triển nhân sự trong các công ty đa quốc gia: 63. Các chính sách nhân sự và những vấn đề gặp phải trong chính sách nhân sự ở công ty đa quốc gia: 3.1. Các chính sách nhân sự: 8a.Khái niệm: 8b.Phân loại: 83.2. Các vấn đề gặp phải trong chính sách nhân sự ở các công ty đa quốc gia: 9a. Những người quản lý nước ngoài: 9b. Tỷ lệ thất nghiệp của người nước ngoài: 94. Vấn đề đào tạo và phát triển nhân sự: 114.1. Các yêu cầu của việc đào tạo và phát triền nhân sự: 114.2. Các lĩnh vực đào tạo: 124.1.1 Về đào tạo văn hóa 124.1.2. Đào tạo ngôn ngữ: 134.1.3. Đào tạo thực tế: 145. Vấn đề hồi hương của các nhân viên trong công ty đa quốc gia: 156. Việc phát triển quản lý và những chiến lược: 177. Đánh giá và thẩm định: 187.1. Những vấn đề trong việc đánh giá: 187.2. Những hướng dẫn trong việc đánh giá: 198. Mức lương cho các nhân viên nước ngoài: 198.1. Sự khác biệt giữa các quốc gia trong chính sách lương: 198.2. Chi trả nước ngoài: 209. Mối liên hệ trong nguồn lao động quốc tế: 229.1. Mối quan tâm của các tổ chức lao động: 229.2. Chiến thuật của các tổ chức lao động: 23III.THỰC TIỄN: Vấn đề đào tạo và phát triển nhân sự trong công ty Coca Cola 24a. Phát triển đội ngũ lao động đa dạng và tài năng 24b. Môi trường làm việc công bằng 24c. Các liên minh lao động 25d. Huấn luyện và phát triển 25e. Quản lý hiệu quả 25f. Thu hút nhân viên 25IV. Kết luận: 27

I.TÌNH HUỐNG MỞ ĐẦU. 3

II. NỘI DUNG CHÍNH: 5

1. Một số khái niệm liên quan: 5

1.1Khái niệm đào tạo con người 5

1.2Khái niệm về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 5

1.2.1 Nguồn nhân lực 5

1.2.2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 5

2. Tầm quan trọng của việc đào tạo và phát triển nhân sự trong các công ty đa quốc gia: 6

3. Các chính sách nhân sự và những vấn đề gặp phải trong chính sách nhân sự ở công ty đa quốc gia:

3.1. Các chính sách nhân sự: 8

a.Khái niệm: 8

b.Phân loại: 8

3.2. Các vấn đề gặp phải trong chính sách nhân sự ở các công ty đa quốc gia: 9

a. Những người quản lý nước ngoài: 9

b. Tỷ lệ thất nghiệp của người nước ngoài: 9

4. Vấn đề đào tạo và phát triển nhân sự: 11

4.1. Các yêu cầu của việc đào tạo và phát triền nhân sự: 11

4.2. Các lĩnh vực đào tạo: 12

4.1.1 Về đào tạo văn hóa 12

4.1.2. Đào tạo ngôn ngữ: 13

4.1.3. Đào tạo thực tế: 14

5. Vấn đề hồi hương của các nhân viên trong công ty đa quốc gia: 15

6. Việc phát triển quản lý và những chiến lược: 17

7. Đánh giá và thẩm định: 18

7.1. Những vấn đề trong việc đánh giá: 18

7.2. Những hướng dẫn trong việc đánh giá: 19

8. Mức lương cho các nhân viên nước ngoài: 19

8.1. Sự khác biệt giữa các quốc gia trong chính sách lương: 19

8.2. Chi trả nước ngoài: 20

9. Mối liên hệ trong nguồn lao động quốc tế: 22

9.1. Mối quan tâm của các tổ chức lao động: 22

9.2. Chiến thuật của các tổ chức lao động: 23

III.THỰC TIỄN: Vấn đề đào tạo và phát triển nhân sự trong công ty Coca Cola 24

a. Phát triển đội ngũ lao động đa dạng và tài năng 24

b. Môi trường làm việc công bằng 24

c. Các liên minh lao động 25

d. Huấn luyện và phát triển 25

e. Quản lý hiệu quả 25

f. Thu hút nhân viên 25

IV. Kết luận: 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY