Tiểu luận Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong suốt thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội

ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ  A.LỜI MỞ ĐẦUB.NỘI DUNG1.THẾ NÀO LÀ CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA1.1.KHÁI NIỆM1.2.NHỮNG ĐỔI MỚI TRONG QUAN NIỆM VỀ CNH-HĐH HIỆN NAY SO VỚI QUAN NIỆM VỀ CNH-HĐH HÓA TRƯỚC KHI ĐỔI MỚI2.NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA2.1.VIỆT NAM TIẾN HÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI2.1.1.PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT,TƯ LIỆU SẢN XUẤT TRÊN CƠ SỞ THỰC HIỆN CƠ KHÍ HÓA NỀN SẢN XUẤT XÃ HỘI VÀ ÁP DỤNG THÀNH TỰU CỦA KHOA HOC-CÔNG NGHỆ2.1.2.PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG ĐIỀU KIỆN NƯỚC TA HIỆN NAY CẦN CHÚ Ý TỚI MỘT SỐ VẤN ĐỀ SAU2.2.XÂY DỰNG CƠ CẤU KINH TẾ MỚI PHÙ HỢP2.2.1.MỘT CƠ CẤU KINH TẾ NHƯ THẾ NÀO ĐƯỢC GỌI LÀ HỢP LÝ?2.2.2.CNH-HĐH VÀ NHỮNG YÊU CẦU MỤC TIÊU ĐỐI VỚI CHUYỂN DICH CƠ CẤU KINH TẾ QUỐC DÂN ĐẾN NĂM 2005-20103.KẾT QUẢ CỦA VIỆC THỰC HIỆN TỐT SỰ NGHIỆP CNH-HĐHC.KẾT LUẬN

ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ

A.LỜI MỞ ĐẦU

B.NỘI DUNG

1.THẾ NÀO LÀ CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA

1.1.KHÁI NIỆM

1.2.NHỮNG ĐỔI MỚI TRONG QUAN NIỆM VỀ CNH-HĐH HIỆN NAY SO VỚI QUAN NIỆM VỀ CNH-HĐH HÓA TRƯỚC KHI ĐỔI MỚI

2.NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA

2.1.VIỆT NAM TIẾN HÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

2.1.1.PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT,TƯ LIỆU SẢN XUẤT TRÊN CƠ SỞ THỰC HIỆN CƠ KHÍ HÓA NỀN SẢN XUẤT XÃ HỘI VÀ ÁP DỤNG THÀNH TỰU CỦA KHOA HOC-CÔNG NGHỆ

2.1.2.PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG ĐIỀU KIỆN NƯỚC TA HIỆN NAY CẦN CHÚ Ý TỚI MỘT SỐ VẤN ĐỀ SAU

2.2.XÂY DỰNG CƠ CẤU KINH TẾ MỚI PHÙ HỢP

2.2.1.MỘT CƠ CẤU KINH TẾ NHƯ THẾ NÀO ĐƯỢC GỌI LÀ HỢP LÝ?

2.2.2.CNH-HĐH VÀ NHỮNG YÊU CẦU MỤC TIÊU ĐỐI VỚI CHUYỂN DICH CƠ CẤU KINH TẾ QUỐC DÂN ĐẾN NĂM 2005-2010

3.KẾT QUẢ CỦA VIỆC THỰC HIỆN TỐT SỰ NGHIỆP CNH-HĐH

C.KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY