Thực trạng và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La

LỜI CẢM ƠN 1

PHẦN MỞ ĐẦU 2

1. Lý do chọn chuyên đề 2

1.1. Về mặt lý luận 2

1.2. Về mặt thực tiễn 4

2. Mục đích của chuyên đề 6

3. Nhiệm vụ của chuyên đề 6

4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 6

4.1. Đối tượng: 6

4.2. Khách thể: 6

5. Phạm vi nghiên cứu 6

6. Phương pháp nghiên cứu 7

7. Kết cấu 7

NỘI DUNG CỦA CHUYÊN ĐỀ 8

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC THANH NIÊN 8

1.1. Cơ sở lý luận về công tác thanh niên và cán bộ làm công tác thanh niên 8

1.1.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về công tác thanh niên và cán bộ làm công tác thanh niên. 8

1.1.2. Quan niệm của Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên. 12

1.1.3. Quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam vềcán bộ và cán bộ làm công tác thanh niên 16

1.2. Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn cơ sở. 20

1.2.1. Vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn cơ sở. 20

1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn cơ sở: 22

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐOÀN CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÙ YÊN - TỈNH SƠN LA 24

2.1. Đặc điểm tình hình về điều kiện, vị trí địa lý, kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội trên địa bàn huyện Phù Yên 24

2.1.1. Đặc điểm về điều kiện địa lý 24

2.1.2 Đặc điểm về điều kiện kinh tế - chính trị 26

2.1.3. Đặc điểm về điều kiện văn hoá - xã hội 27

2.2. Công tác xây dựng Đoàn và phong trào thanh thiếu niên trên địa bàn huyện Phù Yên 32

2.2.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng 32

2.2.2. Công tác cán bộ 34

2.2.3. Công tác thanh niên 36

2.2.4. Thực trạng về công tác tổ chức và năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Phù Yên 37

2.2.5. Các nguyên nhân cơ bản của thức trạng 53

4.2. Nguyên nhân chủ quan 53

PHẦN III: NHỮNG GIẢI PHÁP, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐOÀN CƠ SỞ VÀ ĐỔI MỚI CỦNG CỐ TỔ CHỨC 55

1. Giải pháp về xây dựng củng cố tổ chức, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và phương thức hoạt động của Đoàn cơ sở 55

1.1. Các giải pháp về công tác cán bộ 55

1.2. Các giải pháp về công tác tổ chức 56

1.3. Các giải pháp về đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Phù yên 57

2. Những đề xuất, kiến nghị với Đảng uỷ chính quyền và các cấp toàn bộ Đoàn. 58

2.1. Kiến nghị, đề xuất với Đảng uỷ 58

2.2. Kiến nghị, đề xuất với chình quyền 59

2.3. Kiến nghị - đề xuất với cấp bộ Đoàn 59

KẾT LUẬN 61

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY