Thực hiện pháp luật về thuế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

MỤC LỤC

Trang

Lời cảm ơn

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết của đề tài. 1

Tình hình nghiên cứu của đề tài . 4

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của Luận văn. 5

Phạm vi và đối tượng nghiên cứu. 6

Phương pháp nghiên cứu của Luận văn . 7

Điểm mới và giá trị lý luận, giá trị thực tiễn của luận văn. 7

7. Kết cấu của Luận văn ................................................................................... 9

CHƯƠNG1: CƠ SỞ LÝ LUÂṆ VỀ THƯC̣ HIÊṆ PHÁ P LUÂṬ THUẾ

1.1. Khái quát chung về thuế và pháp luật thuế ................................................ 10

1.1.1. Khái niệm và chức năng của thuế.............................................................. 10

1.1.1.1. Khái niệm .................................................................................................. 10

1.1.1.2. Chức năng.................................................................................................. 12

1.1.2. Đặc điểm, phân loại thuế........................................................................... 13

1.1.2.1. Đặc điểm ................................................................................................... 13

1.1.2.2. Phân loại.................................................................................................... 15

1.1.3. Khái niệm pháp luật thuế............................................................................ 18

1.1.4. Đối tượng điều chỉnh của pháp luật thuế..................................................... 19

1.1.5. Các yếu tố cấu thành một đạo luật thuế....................................................... 22

1.1.5.1. Tên gọi của một đạo luật thuế ..................................................................... 22

1.1.5.2. Đối tượng nộp thuế...................................................................................... 22

1.1.5.3. Đối tượng chịu thuế ..................................................................................... 23

1.1.5.4. Căn cứ tính thuế........................................................................................... 24

1.1.5.5. Quy định quyền và nghĩa vụ của các chủ thể .............................................. 25

1.1.5.6. Chế độ truy thu và hoàn thuế ...................................................................... 26

1.1.5.7. Chế độ ưu đãi về thuế .................................................................................. 27

1.1.5.8. Đơn vị tính thuế........................................................................................... 28

1.1.5.9 Giá tính thuế ................................................................................................ 28

1.1.6. Vai trò của pháp luâṭ thuế ở Viêṭ Nam......................................................... 28

1.2. Khái niệm, đặc điểm, các hình thức và quy trình thực hiện pháp luật thuế.......................33

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm thực hiện pháp luật thuế.......................................... 33

1.2.1.1. Khái niệm thực hiện pháp luật thuế .......................................................... 33

1.2.1.2. Đặc điểm thực hiện pháp luật thuế............................................................ 35

1.2.2. Các hình thức và quy trình thực hiện pháp luật thuế ................................ 36

1.2.2.1. Các hình thức thực hiện pháp luật thuế..................................................... 36

1.2.2.2. Quy trình thực hiện pháp luật thuế............................................................ 39

1.2.2.3. Các điều kiện thực hiện pháp luật thuế ..................................................... 42

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY