Luận Văn Thạc Sĩ - Cao Học

Luận văn Tập xác định duy nhất các hàm nguyên trên trường đặc số dương

Luận văn Tập xác định duy nhất các hàm nguyên trên trường đặc số dương


Mục lụcMục lục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Lời nói đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Kiến thức cơ sở 51.1 Trường định giá, trường phi Archimed. . . . . . . . . . . . . 51.2 Tập xác định duy nhất, đa thức xác định duy nhất . . . . . ...


Luận văn Mô phỏng sự lan truyền bệnh trên da cá trơn ( Cá tra)

Luận văn Mô phỏng sự lan truyền bệnh trên da cá trơn ( Cá tra)


MỤC LỤC -----       ----- LỜI CAM ĐOAN. i LỜI CẢM ƠN .iii MỤC LỤC .iii DANH MỤC HÌNH . v DANH MỤC BẢNG . vii DANH MỤC TỪVIẾT TẮT .viii ABSTRACT. ix TÓM TẮT . x Chương 1: GIỚI THIỆU. 11.1 Mở ñầu . 1 1.1.1 Đặt vấn ñề. 1 1.1.2 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 3 1.1.3 Ý nghĩa thực tiển của ...


Luận văn Một số kỹ thuật kiểm thử phần mềm

Luận văn Một số kỹ thuật kiểm thử phần mềm


MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN .iMỤC LỤC . .iiDANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT . vDANH MỤC CÁC BẢNG .viDANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ . .viiMỞ ĐẦU . 1Chương 1 VẤN ĐỀ CHẤT LưỢNG PHẦN MỀM VÀ KIỂM THỬPHẦN MỀM . . .41.1. Sản phẩm phần mềm và vấn đề kiểm thử phần mềm . . . .41.1.1. Sản phẩm phần mềm là gì? . 41 ...


Luận văn Công nghệ mạng truyền dẫn thế hệ mới IP/WDM

Luận văn Công nghệ mạng truyền dẫn thế hệ mới IP/WDM


Mục lục Mục lục .IThuật ngữ viết tắt .IVdanh mục các hình vẽ . VIIImở đầu . 1Ch-ơng 1: giới thiệu về mạng truyền dẫn thế hệ mới hiện nay và xu h-ớng phát triển . 21.1 Giới thiệu chung . 21.2 Cấu trúc mạng thế thệ mới hiện nay . 21.3. Lớp truyền dẫn và truy nhập hiện nay . 31.3.1 Phần truyền dẫn:. 31 ...


Luận văn Giải pháp an ninh trong kiến trúc quản trị mạng snm

Luận văn Giải pháp an ninh trong kiến trúc quản trị mạng snm


MỤC LỤCCÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT . . . 2DANH MỤC CÁC HÌNH . . . 4ĐẶT VẤN ĐỀ . . . 6Chương 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ VÀ AN NINH THÔNG TIN TRÊN INTERNET . . . 71.1. Giao thức và dịch vụ Internet. . . 71.1.1. Giới thiệu giao thức TCP/IP . . 81.1.2. Giao thức UDP . . . 141.1.3. Giao thức TCP . . . 161.2. Cá ...


Luận văn Phát hiện dữ liệu bất thường với rừng cô lập

Luận văn Phát hiện dữ liệu bất thường với rừng cô lập


MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN TÓM TẮT ABSTRACT KÍ HIỆU, THUẬT NGỮVÀ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒDANH MỤC HÌNH CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU .11.1. Đặt vấn đề .11.2. Lịch sửgiải quyết vấn đề .21.3. Phạm vi của đềtài .21.4. Phương pháp nghiên cứu.21.5. Nội dung nghiên cứu .3CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀPHÁT ...


Luận văn Tạo dòng và biểu hiện gen chitinase từ nấm trichoderma

Luận văn Tạo dòng và biểu hiện gen chitinase từ nấm trichoderma


Cây trồng nông nghiệp bao gồm các loại rau và ngũ cốc như: rau ăn lá, ăn quả, củ, đậu đỗ, lúa, ngô, khoai, sắn giữ vai trò quan trọng trong bữa ăn hàng ngày của từng gia đình và là nguồn hàng xuất khẩu có giá trị. Tuy nhiên, đây là loại cây trồng có những đặc điểm hình thái và sinh trưởng thuận lợi ...


Luận văn Nghiên cứu cách dịch thuật ngữ chuyên ngành kinh tế

Luận văn Nghiên cứu cách dịch thuật ngữ chuyên ngành kinh tế


TABLE OF CONTENTS ACKNOWLEDGEMENT I TABLE OF CONTENTS II ABBREVIATIONS III   PART I: INTRODUCTION 1 Rationale of the study 1 2 Scope of the study 1 3 Aims of the study 2 4 Methods of the study 2 5 Design of the study 3  PART II: DEVELOPMENTCHAPTER I : THEORETICAL BACKGROUND 1. 1 Translation theory 4 ...


Luận văn Nghiên cứu các thủ thuật nâng cao việc dạy kỹ năng nghe nói tiếng anh theo đường hướng giao tiếp cho giáo viên trung học cơ sở tại tỉnh Quảng Ngãi

Luận văn Nghiên cứu các thủ thuật nâng cao việc dạy kỹ năng nghe nói tiếng anh theo đường hướng giao tiếp cho giáo viên trung học cơ sở tại tỉnh Quảng Ngãi


TABLE OF CONTENTSAcknowledgements iv List of abbreviations v Part 1: Introduction 1. Rationale of the study 12. Aims of the study 23. Methods of the study 24. Scope of the study 25. Design of the study 2Part 2: Development Chapter 1: Literature Review 41.1. Introduction 41.2. An overview of techniq ...


Luận văn A study on how oral practice can change TNH 10th graders' attitudes towards grammar learning

Luận văn A study on how oral practice can change TNH 10th graders' attitudes towards grammar learning


TABLE OF CONTENTS  DECLARATION iACKNOWLEDGEMENTS iiABSTRACT iiiTABLE OF CONTENTS ivLIST OF GRAPHS viLIST OF ABBREVIATIONS viiCHAPTER I - INTRODUCTION 11.1. Rationale 11.2. Aims of the study 31.3. Research questions 31.4. Scope of the study 31.5. Significance of the study 31.6. Outline of the study 3 ...


Luận văn The challenges for implementation of good manufacturing practices by local pharmaceutical manufactures in vietnam

Luận văn The challenges for implementation of good manufacturing practices by local pharmaceutical manufactures in vietnam


Table of Contents Chapter Title Page  Title Page i Acknowledgement ii Abstract iii Table of Contents iv List of Abbreviations v 1. Introduction 1 2. Theoretical Review 62.1 Quality Assurance in Pharmaceutical industry 62.2 ASEAN GMP 102.3 GMP in comparison with ISO 9000 series 122.4 Pros and cons in ...


Luận văn Kết hợp sử dụng truyện ngắn và thơ nhằm phát triển kĩ năng đọc hiểu cho sinh viên năm II Đại học Hải Phòng

Luận văn Kết hợp sử dụng truyện ngắn và thơ nhằm phát triển kĩ năng đọc hiểu cho sinh viên năm II Đại học Hải Phòng


TABLE OF CONTENTSAcknowledgement Chapter I: IntroductionI.1.Rationale . .1I.2.Aims . .2I.3.Scope . .2I.4.Object . .2I.5.Method . .3I.6.Design of the study . .3Chapter II: Literature Review . .4II.1. Literature . 4 II.1.1. Definition . 4II.1.2. Genres . .5II.1.3. What makes literature distinctive fro ...


Luận văn Đánh giá độ tin cậy của bài thi trắc nghiệm thứ nhất trên máy tính cuối kỳ 4 dành cho sinh viên năm thứ hai không chuyên ngành tiếng anh trờng đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội

Luận văn Đánh giá độ tin cậy của bài thi trắc nghiệm thứ nhất trên máy tính cuối kỳ 4 dành cho sinh viên năm thứ hai không chuyên ngành tiếng anh trờng đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội


TABLE OF CONTENT  CANDIDATE’S STATEMENT iACKNOWLEDGEMENT iiABSTRACT iiiLIST OF ABBREVIATION ivLIST OF TABLES AND CHARTS vTABLE OF CONTENT viChapter 1: INTRODUCTION 11.1. Rationale for the study 11.2. Aims and research questions 21.3. Theoretical and practical significance of the study 21.4. Scope of ...


Luận văn Study of perpendicular exchange bias mechanism in MnPd/Co multilayers

Luận văn Study of perpendicular exchange bias mechanism in MnPd/Co multilayers


CONTENTS Preface 1 Chapter 1 Introduction 1.1 Background 31.2 Overview on exchange bias 6 1.3 Previous studies on perpendicular exchange bias 12 Chapter 2 Experimental 2.1 Introduction 152.2 Sample preparation 15 2.3 Experimental techniques 18 2.3.1 Glancing incident X-ray diffraction 18 2.3.2 Field ...


Luận văn A Vietnamese-English cross-cultural study of the use of hedging before giving bad news

Luận văn A Vietnamese-English cross-cultural study of the use of hedging before giving bad news


As Brown and Levinson (1987) illustrate, hedging can also be used to tone down the force of for example request, as in “Give me a hand, if you can”. In such cases, one might even say that the reservation included in the hedge may be seen as a way out for the addressee in case he or she in fact is no ...


Luận văn Classroom activities to stimulate 10-Form students’ presentation in english speaking lessons at marie curie high school, Hai Phong

Luận văn Classroom activities to stimulate 10-Form students’ presentation in english speaking lessons at marie curie high school, Hai Phong


TABLE OF CONTENTSABSTRACT iACKNOWLEDGEMENTS iiABBREVIATIONS iiiINTRODUCTION 11. RATIONALE 12. OBJECTS OF STUDY 23. AIMS OF STUDY 24. SCOPE OF STUDY 25. METHODOLOGY OF STUDY 36. RESEARCH HYPOTHESES 37. DESIGN OF THE STUDY 3PART II: DEVELOPMENT 5CHAPTER I: LITERATURE REVIEW 51.1. SOME DEFINITIONS 51.2 ...


Luận văn A methodology for validation of integrated systems models with an application to coastal-zone management in south-west sulawesi

Luận văn A methodology for validation of integrated systems models with an application to coastal-zone management in south-west sulawesi


Contents Preface . 1. Introduction . . . 1.1. General introduction . . 1.2. Background . . 1.2.1. Systems approach . 1.2.2. Integrated approach and Integrated Assessment 1.2.3. Integrated management and policy analysis . . 1.3. The problem of validating Integrated Systems Models . 1.4. Research aim ...


Luận văn Criticism in American and Vietnamese e-Newspapers

Luận văn Criticism in American and Vietnamese e-Newspapers


Metaphor is a rhetorical trope or a figure of speech, where a comparison is made between two seemingly unrelated objects without using “like” or “as”. It is transference on one object’s characteristics onto another.Metaphor also appears frequently in American newspapers. They use the phrase “star to ...


Luận văn The Language of Airlines’ Advertising Slogans

Luận văn The Language of Airlines’ Advertising Slogans


The use of second person addressee “you” tends to shorten the distance between the product or the producer and consumers, as if the producer or the ad is speaking to you face to face, making sincere promises, honest recommendations. In so doing, the ad slogans stand a better chance to move the recei ...


Luận văn Phân tích lỗi trong cách sử dụng phương tiện liên kết văn bản trong bài viết của sinh viên chuyên anh năm thứ nhất tại trường đại học Thăng Long

Luận văn Phân tích lỗi trong cách sử dụng phương tiện liên kết văn bản trong bài viết của sinh viên chuyên anh năm thứ nhất tại trường đại học Thăng Long


TABLE OF CONTENTS AcknowledgementTable of contentsList of tables, charts and figuresChapter One: Introduction1.1. Reasons for choosing the topic1.2. Objectives of the study1.3. Scope of the study1.4. Significance of the study1.5. Methods of the study1.6. Organization of the studyChapter Two: Literat ...