Luận Văn Sau Đại Học

Ôn thi Cao học Toán kinh tế - Phần qui hoạch tuyến tính

Ôn thi Cao học Toán kinh tế - Phần qui hoạch tuyến tính


§2. PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH MỞ RỘNG GIẢI BÀI TOÁN QHTT DẠNG CHÍNH TẮC. Thuật toán đơn hình mở rộng giải bài toán QHTT dạng chính tắc tương tự như thuật toán đơn hình giải bài toán QHTT dạng chuẩn, nhưng có một số điểm cần chú ý như sau: §2. PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH MỞ RỘNG GIẢI BÀI TOÁN QHTT DẠNG CHÍNH T ...


Ôn thi Cao học Toán kinh tế - Phần thống kê

Ôn thi Cao học Toán kinh tế - Phần thống kê


Để khảo sát chỉ tiêu X của một loại sản phẩm, người ta quan sát một mẫu và có kết quả sau:X(cm) 11-15 15-19 19-23 23-27 27-31 31-35 35-39 Số sản phẩm 8 9 20 16 16 13 18 Những sản phẩm có chỉ tiêu X từ 19cm trở xuống được xếp vào loại B. a) Giả sử trung bình tiêu chuẩn của chỉ tiêu X là 29cm. Hãy nhậ ...


Ôn thi Cao học Toán kinh tế - Phần xác suất

Ôn thi Cao học Toán kinh tế - Phần xác suất


Ví dụ: Một lô hàng chứa 10 sản phẩm, trong đó có 6 sản phẩm tốt và 4 sản phẩm xấu. Chọn ngẫu nhiên từ lô hàng ra 2 sản phẩm. Gọi X là số sản phẩm tốt có trong 2 sản phẩm chọn ra. Tìm luật phân phối của X. Lời giảiTa thấy X là đại lượng ngẫu nhiên rời rạc có thể nhận các giá trị là 0, 1, 2. Ap dụng C ...