Rủi ro tín dụng và các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện càng long

MỤC LỤCCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀTÀI.11.1 LÝ DO CHỌN ĐỀTÀI .11.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.21.2.1 Mục tiêu chung .21.2.2 Mục tiêu cụthể.21.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU.31.3.1 Không gian.31.3.2 Thời gian.31.3.3 Đối tượng nghiên cứu.3CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .42.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN .42.1.1 Tổng quan vềtín dụng.42.1.1.1 Khái niệm vềtín dụng Ngân hàng.42.1.1.2 Các hình thức tín dụng.42.1.1.3 Phân loại tín dụng.42.1.1.4 Một sốvấn đềcơbản trong hoạt động tín dụng của Ngân hàngthương mại.52.1.2 Tổng quan vềrủi ro tín dụng .92.1.2.1 Các loại rủi ro trong hoạt động của Ngân hàng thương mại.92.1.2.2 Rủi ro tín dụng là rủi ro tiềm ẩn và quan trọng nhất trong hoạtđộng của Ngân hàng thương mại .92.1.2.3 Nguyên nhân của rủi ro tín dụng.102.1.2.4 Dấu hiệu của rủi ro tín dụng.102.1.2.5 Tác động của rủi ro tín dụng .112.1.3 Các chỉtiêu đánh giá rủi ro tín dụng của Ngân hàng.122.1.4 Biểu hiện của rủi ro tín dụng .132.1.5 Quy trình cho vay.152.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.152.2.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu.152.2.2 Phương pháp thu thập sốliệu .152.2.3 Phương pháp phân tích sốliệu.15Luận văn tốt nghiệpGVHD: Võ ThịLang 7 SVTH: Trương ThịNgọc DiễmCHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀNHNO& PTNT HUYỆNCÀNG LONG .163.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀNHNO& PTNT HUYỆN CÀNG LONG . 163.1.1 Tình hình kinh tếxã hội chung của huyện Càng Long .163.1.2 Lịch sửhình thành và phát triển NHNO& PTNT huyện Càng Long. 163.1.3 Cơcấu tổchức quản lý và tình hình nhân sự .183.1.3.1 Cơcấu tổchức.183.1.3.2 Chức năng nhiệm vụcủa các phòng ban .183.1.4 Vai trò, chức năng, nhiệm vụcủa NHNO& PTNT huyện Càng Long. 213.1.4.1 Vai trò .213.1.4.2 Chức năng .213.1.4.3 Nhiệm vụ .223.2 PHÂN TÍCH KẾT QUẢKINH DOANH CHỦYẾU CỦA NGÂNHÀNG TRONG THỜI GIAN QUA .223.2.1 Tình hình kinh tếxã hội thời gian gần đây ảnh hưởng đến hoạt độngNgân hàng .223.2.2 Tình hình nguồn vốn của Ngân hàng .233.2.3 Hoạt động huy động vốn .263.2.4 Tình hình tài sản của Ngân hàng .283.2.5 Phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận.293.2.6 Những thuận lợi, khó khăn và định hướng phát triển của NHNO&PTNT huyện Càng Long .313.2.6.1 Thuận lợi.313.2.6.2 Khó khăn .323.2.6.3 Định hướng phát triển của Ngân hàng.33CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNO& PTNT HUYỆN CÀNG LONG .354.1 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀRỦI RO TÍN DỤNG .354.1.1 Tình hình cho vay và thu nợcủa Ngân hàng trong thời gian qua .354.1.1.1 Doanh sốcho vay, doanh sốthu nợvà dưnợtheo thời gian.354.1.1.2 Doanh sốcho vay, doanh sốthu nợvà dưnợtheo ngành .40Luận văn tốt nghiệpGVHD: Võ ThịLang 8 SVTH: Trương ThịNgọc Diễm4.1.1.3 Doanh sốcho vay, doanh sốthu nợvà dưnợtheo thành phầnkinh tế .474.1.1.4 Tình hình nợxấu .534.1.2 Phân tích các chỉsốliên quan đến hoạt động tín dụng của Ngân hàng .594.2 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢXẤU .624.2.1 Nguyên nhân từphía khách hàng.624.2.1.1 Đối với khách hàng là cá nhân.624.2.1.2 Đối với khách hàng là doanh nghiệp .634.2.2 Nguyên nhân khách quan .644.2.2.1 Điều kiện kinh tếtrong nước.644.2.2.2 Tình hình kinh tếthếgiới.644.2.3 Nguyên nhân liên quan đến việc đảm bảo tín dụng.654.2.4 Nguyên nhân từphía Ngân hàng .65CHƯƠNG 5: MỘT SỐGIẢPHÁP NHẰM HẠN CHẾRỦI RO TÍN DỤNGTẠI NHNO& PTNT HUYỆN CÀNG LONG .665.1 Cần phải hiểu rỏthông tin vềkhách hàng trước khi cho vay .665.2 Cần phải giám sát việc sửdụng vốn vay đúng mục đích của khách hàng . 675.3 Cần xác định đúng giá trịthực của tài sản cầm cốthếchấp .685.4 Theo dõi những biến động bên ngoài có thể ảnh hưởng đến Ngân hàng . 695.5 Tăng cường công tác mua bảo hiểm tiền gửi.695.6 Thực hiện tốt việc trích lập quỹdựphòng rủi ro tín dụng. 695.7 Tăng cường công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộtrong hoạt động củaNgân hàng .695.8 Thành lập bộphận giám sát nguồn vốn vay của Ngân hàng độc lập vớicán bộtín dụng.705.9 Nâng cao chất lượng trình độcho cán bộtín dụng.70CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .726.1 KẾT LUẬN .726.2 KIẾN NGHỊ .736.2.1 Đối với NHNO& PTNT huyện Càng Long .736.2.2 Đối với NHNO& PTNT Việt Nam.746.2.3 Vềphía Ngân hàng Nhà Nước tỉnh Trà Vinh.74Luận văn tốt nghiệpGVHD: Võ ThịLang 9 SVTH: Trương ThịNgọc DiễmTÀI LIỆU THAM KHẢO .75

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀTÀI.1

1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀTÀI .1

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.2

1.2.1 Mục tiêu chung .2

1.2.2 Mục tiêu cụthể.2

1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU.3

1.3.1 Không gian.3

1.3.2 Thời gian.3

1.3.3 Đối tượng nghiên cứu.3

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .4

2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN .4

2.1.1 Tổng quan vềtín dụng.4

2.1.1.1 Khái niệm vềtín dụng Ngân hàng.4

2.1.1.2 Các hình thức tín dụng.4

2.1.1.3 Phân loại tín dụng.4

2.1.1.4 Một sốvấn đềcơbản trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng

thương mại.5

2.1.2 Tổng quan vềrủi ro tín dụng .9

2.1.2.1 Các loại rủi ro trong hoạt động của Ngân hàng thương mại.9

2.1.2.2 Rủi ro tín dụng là rủi ro tiềm ẩn và quan trọng nhất trong hoạt

động của Ngân hàng thương mại .9

2.1.2.3 Nguyên nhân của rủi ro tín dụng.10

2.1.2.4 Dấu hiệu của rủi ro tín dụng.10

2.1.2.5 Tác động của rủi ro tín dụng .11

2.1.3 Các chỉtiêu đánh giá rủi ro tín dụng của Ngân hàng.12

2.1.4 Biểu hiện của rủi ro tín dụng .13

2.1.5 Quy trình cho vay.15

2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.15

2.2.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu.15

2.2.2 Phương pháp thu thập sốliệu .15

2.2.3 Phương pháp phân tích sốliệu.15

Luận văn tốt nghiệp

GVHD: Võ ThịLang 7 SVTH: Trương ThịNgọc Diễm

CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀNHNO& PTNT HUYỆN

CÀNG LONG .16

3.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀNHNO& PTNT HUYỆN CÀNG LONG . 16

3.1.1 Tình hình kinh tếxã hội chung của huyện Càng Long .16

3.1.2 Lịch sửhình thành và phát triển NHN

O

& PTNT huyện Càng Long. 16

3.1.3 Cơcấu tổchức quản lý và tình hình nhân sự .18

3.1.3.1 Cơcấu tổchức.18

3.1.3.2 Chức năng nhiệm vụcủa các phòng ban .18

3.1.4 Vai trò, chức năng, nhiệm vụcủa NHN

O

& PTNT huyện Càng Long. 21

3.1.4.1 Vai trò .21

3.1.4.2 Chức năng .21

3.1.4.3 Nhiệm vụ .22

3.2 PHÂN TÍCH KẾT QUẢKINH DOANH CHỦYẾU CỦA NGÂN

HÀNG TRONG THỜI GIAN QUA .22

3.2.1 Tình hình kinh tếxã hội thời gian gần đây ảnh hưởng đến hoạt động

Ngân hàng .22

3.2.2 Tình hình nguồn vốn của Ngân hàng .23

3.2.3 Hoạt động huy động vốn .26

3.2.4 Tình hình tài sản của Ngân hàng .28

3.2.5 Phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận.29

3.2.6 Những thuận lợi, khó khăn và định hướng phát triển của NHN

O&

PTNT huyện Càng Long .31

3.2.6.1 Thuận lợi.31

3.2.6.2 Khó khăn .32

3.2.6.3 Định hướng phát triển của Ngân hàng.33

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHN

O

& PTNT HUYỆN CÀNG LONG .35

4.1 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀRỦI RO TÍN DỤNG .35

4.1.1 Tình hình cho vay và thu nợcủa Ngân hàng trong thời gian qua .35

4.1.1.1 Doanh sốcho vay, doanh sốthu nợvà dưnợtheo thời gian.35

4.1.1.2 Doanh sốcho vay, doanh sốthu nợvà dưnợtheo ngành .40

Luận văn tốt nghiệp

GVHD: Võ ThịLang 8 SVTH: Trương ThịNgọc Diễm

4.1.1.3 Doanh sốcho vay, doanh sốthu nợvà dưnợtheo thành phần

kinh tế .47

4.1.1.4 Tình hình nợxấu .53

4.1.2 Phân tích các chỉsốliên quan đến hoạt động tín dụng của Ngân hàng .59

4.2 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢXẤU .62

4.2.1 Nguyên nhân từphía khách hàng.62

4.2.1.1 Đối với khách hàng là cá nhân.62

4.2.1.2 Đối với khách hàng là doanh nghiệp .63

4.2.2 Nguyên nhân khách quan .64

4.2.2.1 Điều kiện kinh tếtrong nước.64

4.2.2.2 Tình hình kinh tếthếgiới.64

4.2.3 Nguyên nhân liên quan đến việc đảm bảo tín dụng.65

4.2.4 Nguyên nhân từphía Ngân hàng .65

CHƯƠNG 5: MỘT SỐGIẢPHÁP NHẰM HẠN CHẾRỦI RO TÍN DỤNG

TẠI NHN

O& PTNT HUYỆN CÀNG LONG .66

5.1 Cần phải hiểu rỏthông tin vềkhách hàng trước khi cho vay .66

5.2 Cần phải giám sát việc sửdụng vốn vay đúng mục đích của khách hàng . 67

5.3 Cần xác định đúng giá trịthực của tài sản cầm cốthếchấp .68

5.4 Theo dõi những biến động bên ngoài có thể ảnh hưởng đến Ngân hàng . 69

5.5 Tăng cường công tác mua bảo hiểm tiền gửi.69

5.6 Thực hiện tốt việc trích lập quỹdựphòng rủi ro tín dụng. 69

5.7 Tăng cường công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộtrong hoạt động của

Ngân hàng .69

5.8 Thành lập bộphận giám sát nguồn vốn vay của Ngân hàng độc lập với

cán bộtín dụng.70

5.9 Nâng cao chất lượng trình độcho cán bộtín dụng.70

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .72

6.1 KẾT LUẬN .72

6.2 KIẾN NGHỊ .73

6.2.1 Đối với NHN

O

& PTNT huyện Càng Long .73

6.2.2 Đối với NHN

O

& PTNT Việt Nam.74

6.2.3 Vềphía Ngân hàng Nhà Nước tỉnh Trà Vinh.74

Luận văn tốt nghiệp

GVHD: Võ ThịLang 9 SVTH: Trương ThịNgọc Diễm

TÀI LIỆU THAM KHẢO .75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY