Quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn chi nhánh quận Cái Răng thực trạng và giải pháp

MỤC LỤCTrangChương 1: GIỚI THIỆU.11.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI.11.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.21.2.1 Mục tiêu chung.21.2.2. Mục tiêu cụ thể.21.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU.21.3.1. Không gian nghiên cứu.21.3.2. Thời gian nghiên cứu.21.3.3. Đối tượng nghiên cứu.31.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU.3Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.52.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN.52.1.1. Khái niệm rủi ro lãi suất và quản trị rủi ro lãi suất.52.1.2. Phân loại rủi ro lãi suất.82.1.3. Tính chất của rủi ro lãi suất.92.1.4. Nguyên nhân gây ra rủi ro lãi suất.112.1.5. Phương pháp lượng hóa rủi ro lãi suất của một ngân hàng.112.1.6. Các chỉ tiêu cơ bản dùng để phân tích rủi ro lãi suất.132.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.152.2.1. Phương pháp thu thập số liệu.152.2.2. Phương pháp phân tích số liệu.15Chương 3: GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂNNÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẬN CÁI RĂNG.183.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆPVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẬN CÁI RĂNG.183.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển.183.1.2. Chức năng hoạt động của chi nhánh.193.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG CÁC PHÒNG BAN.203.2.1. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng.20Svth: Nguyễn Thị Thu Hà Trang 6Gvhd: ThS. Dương Quế Nhu Luận văn tốt nghiệp – TCNH3.2.2. Chức năng các phòng ban.203.2.3. Các nghiệp vụ kinh doanh và lĩnh vực đầu tư chủ yếucủa Ngân hàng.223.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂNHÀNG QUA 3 NĂM 2005, 2006, 2007 VÀ QUÍ 3 NĂM 2008.233.3.1. Về doanh thu.253.3.2. Về chi phí.263.3.3. Về lợi nhuận.273.4. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂNCỦA NGÂN HÀNG.283.4.1. Thuận lợi.283.4.2. Khó khăn.283.4.3. Phương hướng hoạt động.29Chương 4: THỰC TRẠNG RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNHQUẬN CÁI RĂNG.304.1. PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI SẢN VÀNGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG.304.1.1. Phân tích tình hình biến động về nguồn vốn của ngân hàng.304.1.2. Phân tích tình hình biến động về tài sản của ngân hàng.354.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN NHẠY CẢM VÀ NGUỒN VỐN NHẠY CẢM CỦA NGÂN HÀNG.374.2.1. Phân tích tình hình biến động về nguồn vốn nhạy cảm lãi suất củangân hàng.374.2.2. Phân tích tình hình biến động về tài sản nhạy cảm lãi suất của ngânhàng.484.3. PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA THU NHẬP TỪ LÃI VÀ CHI PHÍTRẢ LÃI CỦA NGÂN HÀNG.524.3.1. Phân tích sự biến động của chi phí trả lãi tại Ngân hàng.524.3.2. Phân tích tình hình biến động thu nhập lãi của Ngân hàng.544.4. LƯỢNG HÓA MỨC ĐỘ RỦI RO LÃI SUẤT CỦA NGÂN HÀNG.55Svth: Nguyễn Thị Thu Hà Trang 7Gvhd: ThS. Dương Quế Nhu Luận văn tốt nghiệp – TCNH4.5. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THAY ĐỔI LÃI SUẤT ĐẾN THUNHẬP CỦA NGÂN HÀNG.604.5.1. Tình hình thay đổi lãi suất trong thời gian qua tại Ngân hàng.614.5.2. Biến động thu nhập lãi thuần của Ngân hàng trong thời gian qua.64Chương 5: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO LÃI SUẤT CHO NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẬN CÁI RĂNG.675.1. CƠ SỞ ĐỀ RA GIẢI PHÁP.675.1.1. Phân tích nhạy cảm thu nhập lãi thuần của Ngân hàng theo biến động lãi suất.675.1.2. Những chính sách Ngân hàng đã sử dụng để hạn chế rủi ro lãi suất.695.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO LÃI SUẤT TẠINHNo&PTNT QUẬN CÁI RĂNG.725.2.1. Điều chỉnh cơ cấu giữa tài sản và nguồn vốn.735.2.2. Ngân hàng chủ động thực hiện những cân đối phù hợp về mặt thời gian và giữa tài sản và nguồn vốn.745.2.3. Sử dụng các công cụ quản trị rủi ro tài chính hiện đại.76Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.776.1. KẾT LUẬN.776.2. KIẾN NGHỊ.786.2.1. Đối với Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát triển nông thônquận Cái Răng.786.2.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.796.2.3. Đối với Nhà Nước và chính quyền địa phương.79TÀI LIỆU THAM KHẢO.82PHỤ LỤC.83

MỤC LỤC

Trang

Chương 1: GIỚI THIỆU.1

1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI.1

1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.2

1.2.1 Mục tiêu chung.2

1.2.2. Mục tiêu cụ thể.2

1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU.2

1.3.1. Không gian nghiên cứu.2

1.3.2. Thời gian nghiên cứu.2

1.3.3. Đối tượng nghiên cứu.3

1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU.3

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.5

2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN.5

2.1.1. Khái niệm rủi ro lãi suất và quản trị rủi ro lãi suất.5

2.1.2. Phân loại rủi ro lãi suất.8

2.1.3. Tính chất của rủi ro lãi suất.9

2.1.4. Nguyên nhân gây ra rủi ro lãi suất.11

2.1.5. Phương pháp lượng hóa rủi ro lãi suất của một ngân hàng.11

2.1.6. Các chỉ tiêu cơ bản dùng để phân tích rủi ro lãi suất.13

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.15

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu.15

2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu.15

Chương 3: GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN

NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẬN CÁI RĂNG.18

3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẬN CÁI RĂNG.18

3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển.18

3.1.2. Chức năng hoạt động của chi nhánh.19

3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG CÁC PHÒNG BAN.20

3.2.1. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng.20

Svth: Nguyễn Thị Thu Hà Trang 6

Gvhd: ThS. Dương Quế Nhu Luận văn tốt nghiệp – TCNH

3.2.2. Chức năng các phòng ban.20

3.2.3. Các nghiệp vụ kinh doanh và lĩnh vực đầu tư chủ yếu

của Ngân hàng.22

3.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN

HÀNG QUA 3 NĂM 2005, 2006, 2007 VÀ QUÍ 3 NĂM 2008.23

3.3.1. Về doanh thu.25

3.3.2. Về chi phí.26

3.3.3. Về lợi nhuận.27

3.4. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CỦA NGÂN HÀNG.28

3.4.1. Thuận lợi.28

3.4.2. Khó khăn.28

3.4.3. Phương hướng hoạt động.29

Chương 4: THỰC TRẠNG RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH

QUẬN CÁI RĂNG.30

4.1. PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI SẢN VÀ

NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG.30

4.1.1. Phân tích tình hình biến động về nguồn vốn của ngân hàng.30

4.1.2. Phân tích tình hình biến động về tài sản của ngân hàng.35

4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN NHẠY CẢM

VÀ NGUỒN VỐN NHẠY CẢM CỦA NGÂN HÀNG.37

4.2.1. Phân tích tình hình biến động về nguồn vốn nhạy cảm lãi suất của

ngân hàng.37

4.2.2. Phân tích tình hình biến động về tài sản nhạy cảm lãi suất của ngân

hàng.48

4.3. PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA THU NHẬP TỪ LÃI VÀ CHI PHÍ

TRẢ LÃI CỦA NGÂN HÀNG.52

4.3.1. Phân tích sự biến động của chi phí trả lãi tại Ngân hàng.52

4.3.2. Phân tích tình hình biến động thu nhập lãi của Ngân hàng.54

4.4. LƯỢNG HÓA MỨC ĐỘ RỦI RO LÃI SUẤT CỦA NGÂN HÀNG.55

Svth: Nguyễn Thị Thu Hà Trang 7

Gvhd: ThS. Dương Quế Nhu Luận văn tốt nghiệp – TCNH

4.5. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THAY ĐỔI LÃI SUẤT ĐẾN THU

NHẬP CỦA NGÂN HÀNG.60

4.5.1. Tình hình thay đổi lãi suất trong thời gian qua tại Ngân hàng.61

4.5.2. Biến động thu nhập lãi thuần của Ngân hàng trong thời gian qua.64

Chương 5: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO LÃI SUẤT CHO

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHI NHÁNH QUẬN CÁI RĂNG.67

5.1. CƠ SỞ ĐỀ RA GIẢI PHÁP.67

5.1.1. Phân tích nhạy cảm thu nhập lãi thuần của Ngân hàng

theo biến động lãi suất.67

5.1.2. Những chính sách Ngân hàng đã sử dụng để hạn chế rủi ro lãi suất.69

5.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI

NHNo&PTNT QUẬN CÁI RĂNG.72

5.2.1. Điều chỉnh cơ cấu giữa tài sản và nguồn vốn.73

5.2.2. Ngân hàng chủ động thực hiện những cân đối phù hợp

về mặt thời gian và giữa tài sản và nguồn vốn.74

5.2.3. Sử dụng các công cụ quản trị rủi ro tài chính hiện đại.76

Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.77

6.1. KẾT LUẬN.77

6.2. KIẾN NGHỊ.78

6.2.1. Đối với Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn

quận Cái Răng.78

6.2.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.79

6.2.3. Đối với Nhà Nước và chính quyền địa phương.79

TÀI LIỆU THAM KHẢO.82

PHỤ LỤC.83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY