Xác định ý đồ, cơ hội đầu tư

Có nhiệm vụ phát hiện những lĩnh vực có tiềm năng, các ý đồ đầu tư:

- Nhu cầu, khả năng đáp ứng thị trường

- Chiến lược phát triển kinh tế vùng, quốc gia

- Khai thác và sử dụng chưa có hiệu quả nguồn lực

- Thiếu điều kiện vật chất để phát triển kinh tế xã hội

Xác định quy mô dự án

Căn cứ để xác định quy mô của dự án

 Nhu cÇu tiªu thô s¶n phÈm

 Kü thuËt s¶n xuÊt vµ m¸y mãc thiÕt bÞ

 Kh¶ n¨ng cung øng nguyªn vËt liÖu

 Chi phÝ ®Çu t¬ vµ s¶n xuÊt

 Năng lực của DN

 Đối thủ cạnh tranh

Công nghệ sản xuất

Kỹ thuật và phương pháp sản xuất:

 Bản chất của kỹ thuật sản xuất

 Tay nghề của lao động, khả năng tiếp thu KT

 Yêu cầu NVL, năng lượng

 Khả năng chuyển đổi sản xuất mặt hàng khác

 Nhà cung cấp, cách cung cấp và quyền SHCN

 Yêu cầu về vốn và ngoại tệ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY