Quan hệ giữa năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp và hỗ trợ phát triển cluster (cụm ngành): nghiên cứu cluster công nghiệp nội dung số ở Việt Nam

Bộ dữ liệu từ chương trình nghiên cứu sau khi phân tích và xử lý dẫn

đến một số kết quả và kết luận: (1) nghiên cứu định lượng cho thấy mô hình

nghiên cứu phù hợp với bộ dữ liện thị trường; thang đo các yếu tố hình

thành mô hình nghiên cứu đảm bảo độ tin cậy tốt; tác động hai chiều giữa

mối quan hệ tổng thể NLCT ngành công nghiệp và hỗ trợ phát triển Cluster

ở mức trung bình được khám phá phù hợp với giả thuyết nghiên cứu và

nghiên cứu định tính (kết quả tương quan HTPT <--- NLCT: β1 =0.561;

NLCT <--- HTPT: β2 =0.460), số liệu này minh chứng NLCT ngành công

nghiệp DCI ở Việt Nam ở mức trung bình qua đây hàm ý chính sách cần

được thực thi nhằm nâng cao NLCT ngành công nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy

phát triển Cluster DCI ở Việt Nam. Trong số những tác nhân quyết định tác

động đến NLCT ngành công nghiệp thì yếu tố “quy mô thị trường” có mức

cao nhất (NLCT <--- ThiTruong: β6=0.199) và yếu tố lao động có kỹ năng

có mức NLCT thấp nhất (NLCT <--- LaoDong: β3=0.069), qua đây chiến

lược tham gia thị trường được phát huy, đẩy mạnh và chiến lược phát triển

nguồn nhân lực chất lượng cao được triển khai những giải pháp thực thi cấp

bách. Trong số các yếu tố hỗ trợ phát triển Cluster thì yếu tố “tập trung gần

gũi địa lí” của các doanh nghiệp cùng ngành bị loại ra khỏi mô hình giả

thuyết nghiên cứu ngay thủ tục nghiên cứu sơ bộ, điều này khẳng định định

nghĩa Cluster của Porter không phải luôn luôn đúng trong mọi trường hợp

nghiên cứu Cluster công nghiệp, từ kết luận này chính sách ưu tiên xây

dựng các khu công nghiệp “tập trung gần gũi địa lí” cho phát triển Cluster

DCI ở Việt Nam được đề xuất chuyển hướng sang phát triển đồng bộ cả hai

hướng tích hợp dọc và tích hợp ngang trong toàn bộ Cluster, tạo điều kiện

cho mọi người dân, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có cơ hội tham gia Cluster

DCI; (2) nghiên cứu định tính phát hiện rằng các yếu tố phát hiện phù hợp

với vị trí của mô hình; tầm quan trọng của “yếu tố mềm - vốn xã hội” mạnh

mẽ với sự tham gia của xã hội dân sự và cộng đồng cũng góp phần nâng cao

NLCT ngành công nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy phát triển Cluster DCI

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY