Quá trình tổng hợp chất nhũ hoá

Lời mở đầu 5

Phần 1. Tổng Quan 7

Chương 1. Tổng quan về bitum dầu mỏ 7

I. Những kiến thức chung về bitum dầu mỏ 7

II . Các tính chất của bitum trong xây dựng và trong sản xuất 11

III. ứng dụng của Bitum dầu mỏ 15

Chương 2. Nhũ tương Bitum 17

I. Lý thuyết chung về nhũ tương bitum 17

I.1. Định nghĩa 17

I.2. Phân loại nhũ tương 18

I.3. ứng dụng của nhũ tương bitum 19

I.4.Ưu điểm của nhũ tương bitum trong xây dựng đường ôtô 21

II.Phương pháp chế tạo nhũ tương bitum 21

II.1. Phương pháp ngưng tụ 21

II.2. Phương pháp phân tán 22

III. Chất nhũ hoá 22

III.1. Định nghĩa 22

III.2. Phân loại 23

IV. Vấn đề ổn định nhũ tương 26 V. Một số chỉ tiêu quan trọng của nhũ tương bitum trong

chế tạo và kiểm định 33

V.1. Độ nhớt của nhũ tương 33

V.2. Độ ổn định khi lưu trữ 35

V.3. Tốc độ phân tách và hiệu thế Zeta 36

V.4. Tính bám dính 37

V.5. Tính đồng nhất 38

VI. Lựa chọn chất nhũ hoá 38

VII. Công nghệ chế tạo nhũ tương bitum 41

VII.1. Qui trình chế tạo nhũ tương bitum 41

VII.2. Vấn đề chọn chất nhũ hoá cho phù hợp 41

Phần II. Thực Nghiệm 43

Chương 1. Quá trình tổng hợp chất nhũ hoá 43

I. Quá trình thuỷ phân dầu 45

I.1 Thuỷ phân dầu lạc và dầu sở 46

I.1.1. ảnh hưởng của lượng Las 46

I.1.2. ảnh hưởng của lượng H2SO4 47

I.1.3. ảnh hưởng của lượng H2O 47

I.1.4. ảnh hưởng của nhiệt độ 47

I.1.5. ảnh hưởng của thời gian 47

I.1.6. Các yếu tố ảnh hưởng khác 48

I.2. Thuỷ phân dầu hướng dương 48

I.2.1. ảnh hưởng của nhiệt độ 49

I.2.2. ảnh hưởng của thời gian 49

I.2.3. ảnh hưởng của lượng KOH 50

I.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng khác 50

II. Quá trình tổng hợp chất nhũ hoá 50

II.2.1 . ảnh hưởng của nhiệt độ 50

II.2.2. ảnh hưởng của tỷ lệ axit/diethanolamin 51

II.2.3. ảnh hưởng của thời gian 51

III. Các phương pháp đánh giá quá trình thuỷ phân dầu

và tổng hợp chất nhũ hoá 52

Chương 2. Quá trình chế tạo nhũ tương bitum 54

I. Chế tạo nhũ tương bitum .54 I.1. ảnh hưởng của chất nhũ hoá 54

I.2. ảnh hưởng của bitum 54

I.3. ảnh hưởng của độ PH 55

I.4. ảnh hưởng của thời gian khuấy trộn 55

I.5. ảnh hưởng của tốc độ khuấy trộn 56

I.6. ảnh hưởng của lượng CaCl2 đến chất lượng nhũ 56

I.7. ảnh hưởng của lượng dầu hoả 57

II. Sơ đồ chế tạo 61

III. Các phương pháp kiểm định chất lượng nhũ tương bitum 62

Chương 3. Hoá chất và thiết bị thí nghiêm 67

Phần III. Kết quả và thảo luận 69

I. Quá trình thuỷ phân dầu 69

I.1. Kết quả thuỷ phân dầu lạc và dầu sở 69

I.2. Kết quả thuỷ phân dầu hướng dương 80

II. Quá trình tổng hợp chất nhũ hoá 84

III. Chế tạo nhũ tương bitum 86

III.1. Kết quả ảnh hưởng của chất nhũ hoá 86

III.2. Kết quả ảnh hưởng của lượng bitum . 91

III.3. Kết qủa ảnh hưởng của tốc độ khuấy trộn .93

III.4. Kết quả ảnh hưởng của độ PH .94

III.5. Kết quả ảnh hưởng của CaCl2 .95

III.6. Kết quả ảnh hưởng của kích thước hạt .96

III.7. Kết quả đo độ nhớt .96

III.8. Kết quả xác định chỉ số phân tách .97

III.9. Kết quả chụp SEM .98

IV Kết qủa nghiên cứu đối với chất nhũ hoá của Mỹ (DF-41 . 99

IV.1. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của lượng chất nhũ hoá DF-41 99

IV.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của lượng Bitum 100

IV.3. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của PH 101

IV.4. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của lượng CaCl2 102

V. So sánh hai chất nhũ hoá 102

ã Kết luận

ã Phương hướng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY