Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm

1.1. Tính cấp thiết của đề tài . 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài . 2

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .3

PHẦN II: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP

CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG

CÁC DOANH NGHIỆP

2.1. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản

phẩm . 4

2.1.1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất . 4

2.1.2. Khái niệm và phân loại giá thành . 6

2.1.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất . 8

2.1.4. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất . 9

2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất . 11

2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai

thường xuyên . 11

2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê

định kỳ . 16

2.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành

sản phẩm . 19

2.3.1. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang .19

2.3.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm . 19

PHẦN III: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Tình hình cơ bản của Công ty TNHH điện tử Deawoo - Hanel 26

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH điện

tử Deawoo - Hanel .26

3.1.2. Chức năng hoạt động và cơ cấu tổ chức bộ máy cuả Công ty

TNHH điện tử Deawoo - Hanel .27

3.1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty . 29

3.1.4. Hoạt động kế toán của Công ty . 30

3.2. Phương pháp nghiên cứu . 34

3.2.1. Phương pháp chung . 34

3.2.2. Phương pháp chuyên môn . 34

3.3. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty . 35

PHẦN IV: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN

XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY

4.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm tại Công ty TNHH điện tử Deawoo - Hanel . 38

4.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản

xuất . 38

4.1.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất .39

4.1.2.1. Tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 39

4.1.2.2. Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp . 46

4.1.2.3. Tập hợp chi phí sản xuất chung . 51

4.1.3. Tập hợp các khoản thiệt hại trong quá trình sản xuất . 58

4.2. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại

Công ty TNHH điện tử Deawoo - Hanel . 59

4.2.1. Đối tượng và phương pháp . 59

4.2.2. Tập hợp chi phí sản xuất và xác định sản phẩm dở dang . 60

4.2.3. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành sản phẩm

so với kỳ trước tại Nhà máy sản xuất Tivi . 65

4.3. Đánh giá chung tình hình hạch toán chi phí sản xuất

và tính giá thành sản phẩm của Công ty TNHH điện tử

Deawoo - Hanel . 69

4.3.1. Đánh giá chung . 69

4.3.2. Những ưu điểm trong công tác hạch toán chi phí sản xuất

và tính giá thành sản phẩm của Công ty TNHH điện tử Deawoo -

Hanel . 70

4.3.2. Những mặt còn tồn tại trong công tác hạch toán chi phí sản

xuất và tính giá thành sản phẩm . 72

4.4. Những phương hướng và giải pháp hoàn thiện . 74

4.4.1. Nội dung và yêu cầu của việc hoàn thiện . 74

4.4.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí

sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH điện

tử Deawoo - Hanel .76

4.4.2.1. Vấn đề sử dụng hệ thống sổ kế toán . 76

4.4.2.2. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất . 76

4.4.2.3. Về giá thành sản phẩm . 77

4.4.2.4. Áp dụng hệ thống kế toán quản trị trong doanh nghiệp . 78

PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. Kết luận . 80

5.2. Kiến nghị . 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY