Phát huy nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới hiện nay (Qua thực tế tỉnh Điện Biên)

MỤC LỤC   Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: VẤN ĐỀ PHÁT HUY NGUỒN NHÂN LỰC CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM 7 1.1. Quan điểm mác xít về phát huy nguồn nhân lực 7 1.2. Tầm quan trọng của việc phát huy nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới hiện nay 18 1.3. Những yêu cầu đổi mới việc phát huy nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay 25 Chương 2: THỰC TRẠNG VIỆC PHÁT HUY NGUỒN NHÂN LỰC CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI HIỆN NAY (QUA THỰC TẾ ĐIỆN BIÊN) 32 2.1. Nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số ở Điện Biên 32 2.2. Thực trạng việc phát huy nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số ở Điện Biên 36 2.3. Thành tựu, hạn chế, nguyên nhân của việc phát huy nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số Điện Biên 50 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT HUY NGUỒN NHÂN LỰC CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI HIỆN NAY 57 3.1. Phương hướng nhằm phát huy nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp đổi mới hiện nay ở nước ta 57 3.2. Những giải pháp nhằm phát huy nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số 61 KẾT LUẬN 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: VẤN ĐỀ PHÁT HUY NGUỒN NHÂN LỰC CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM 7

1.1. Quan điểm mác xít về phát huy nguồn nhân lực 7

1.2. Tầm quan trọng của việc phát huy nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới hiện nay 18

1.3. Những yêu cầu đổi mới việc phát huy nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay 25

Chương 2: THỰC TRẠNG VIỆC PHÁT HUY NGUỒN NHÂN LỰC CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI HIỆN NAY (QUA THỰC TẾ ĐIỆN BIÊN) 32

2.1. Nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số ở Điện Biên 32

2.2. Thực trạng việc phát huy nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số ở Điện Biên 36

2.3. Thành tựu, hạn chế, nguyên nhân của việc phát huy nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số Điện Biên 50

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT HUY NGUỒN NHÂN LỰC CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI HIỆN NAY 57

3.1. Phương hướng nhằm phát huy nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp đổi mới hiện nay ở nước ta 57

3.2. Những giải pháp nhằm phát huy nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số 61

KẾT LUẬN 84

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY