Phân tích tình hình tạo động lực cho người lao động tại công ty TNHH Triều Nhật

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG 2

I. Động lực lao động 2

1. Khái niệm 2

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực lao động 2

2.1. Các yếu tố thuộc cá nhân người lao động 2

2.2 Các yếu tố thuộc về tổ chức 2

2.2.1 Chính sách nhân sự 2

2.2.2 Văn hóa doanh nghiệp 2

II. Các học thuyết về tạo động lực 2

1. Các học thuyết về tạo động lực 2

1.1. Học thuyết nhu cầu của Maslow 2

1.2. Học thuyết về sự công bằng (Stacy Adams) 2

1.3. Học thuyết về sự kỳ vọng (Victor room) 2

1.4. Học thuyết hệ thống hai yếu tố 2

2. Mối quan hệ giữa năng suất lao động, kết quả kinh doanh với động lực lao động. 2

CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TRIỀU NHẬT. 2

I. Giới thiệu về công ty TNHH Triều Nhật. 2

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Triều Nhật. 2

II. Hệ thống tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ các phòng ban của Công ty. 2

1. Sơ đồ tổ chức bộ máy. 2

2. Sơ đồ tổ chức bộ phận: 2

3. Phòng hành chính nhân sự. 2

4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 2

5. Phân công lao động theo chuyên môn nghề nghiệp đào tạo. 2

6. Quản lý chất lượng lao động. 2

7. Sự cần thiết phải tạo động lực tại Công ty TNHH Triều Nhật. 2

7.1 Sự cần thiết phải tạo động lực trong các doanh nghiệp nói chung. 2

7.2 Sự cần thiết phải tạo động lực tại Công ty TNHH Triều Nhật. 2

II. Phân tích thực trạng tạo động lực lao động của Công ty TNHH Triều Nhật. 2

A.Về thu nhập. 2

1. Hệ thống thang, bảng lương. 2

2. Các hình thức trả lương. 2

3. Tiền thưởng. 2

3.1 Khen thưởng thường xuyên 2

3.2. Khen thưởng theo đợt 2

3.3. Đánh giá tạo động lực từ công tác trả thưởng. 2

B. Yếu tố phi vật chất. 2

2.1. Chế độ về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi 2

2.2. Phúc lợi và dịch vụ. 2

2.2.1. Phúc lợi bắt buộc. 2

2.2.2 Phúc lợi tự nguyện. 2

C. Khuyến khích về mặt tinh thần. 2

1. Trang thiết bị. 2

2. Bầu không khí làm việc. 2

3. Sự quan tâm của lãnh đạo. 2

4. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp. 2

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TRIỀU NHẬT. 2

I. Mục đích của giải pháp. 2

II. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình tiến hành thực hiện công tác tạo động lực cho người lao động. 2

1. Thuận lợi. 2

2. Khó khăn. 2

2.1 Tiền lương – tiền công. 2

2.2. Các khoản khuyến khích. 2

III. Các giải pháp cụ thể. 2

1. Giải pháp về tiền lương và tiền thưởng. 2

2. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp. 2

3. Giải pháp về phúc lợi xã hội - dịch vụ và các chế độ khác. 2

4 . Xây dựng một chế độ thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi hợp lý. 2

KẾT LUẬN 2

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY