Phân phối chương trình môn Tin học 7 năm 2018 - 2019

di 1: Chuong trinh bang tinh ld ei?

3-4 Bdi thlrc henh 1: Lirm quen v6i Excel

5-6 Biti2: C6c thdnh phdn chinh vd dO li6u tr0n trang tinh

7 -8 Bdi thyc hdnh 2: Ldm quen v6i c6c ki6u dfi li6u tr6n trang tinh

9-10 Bdi 3: Thuc hiOn tinh to5n tr6n trans tinh

11 12 Bdi thqc hdnh 3: Bing di6m cira em

13 Ki6m tra I ti6t lf thuyat

14- 15 BA 4: St dung c6c hdm d0 tinh to6n

16- T7 BA thqc hdnh 4:Bttngdi6m cua l6p em

18 I9 BE 5: Thao titcvor b6ne tinh

20 -21 Bd thuc hdnh 5: Trinh biry trang tinh cria em

22 Ki6m tra I ti6t thuc hirnh

23 -24 Bdi 6: Einh dane trans tinh

25 -26 Bdi thuc hdnh 6: Dinh dane trang tinh

27 -28 Bdi 7: Trinh bdy vd in trang tinh

29 -30 Bdi thuc hdnh 7: In danh s6ch lcrp em

3I -32 Bdi tOp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY