Phân phối chương trình môn Tin học 6 năm 2018 - 2019

A l: Th6ns tin vd tin hoc

z-) BA 2: Th6ns tin vd biOu diOn thdns tin

4-5 BE 3: Em c6 th6 ldm duoc nhirne ei nho m5y tinh?

6-7 Bd 4:M6y tinh vd phdn mOm m6y tinh

I Bd thuc hdnh 1: Ldm quen voi m6y tinh

9 Ki6m tra 1 ti6t lf thuv6t

CHUONG II: PHAN MEM HoC TAP (11 ti6t)

l0 Bdi 5: LuyQn tAp chu6t m6y tinh

t1 Thuc hdnh

12 Bdi 6: Hoc gO mudi ng6n

13 Thuc hdnh

t4 Bdi 7: Quan srit h0 mdt troi

t5 Thuc hdnh

16-T7 Bdi 8: Hoc to6n v6i Geosebra

18- I9 Thuc hdnh

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY