Phân lập và định danh một số loài Aspergillus trên hạt đậu phộng ở chợ Xuân Khánh - Thành phố Cần Thơ

MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ðẦU.i MỤC LỤC . .ii DANH MỤC BẢNG. .ivDANH MỤC HÌNH.v TÓM TẮT. vii CHƯƠNG I: ðẶT VẤN ðỀ . i 1.1. ðẶT VẤN ðỀ . 1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU. 1 CHƯƠNG II: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU .2 2.1. HẠT ðẬU PHỘNG. 2 2.1.1. Cấu tạo hạt ñậu phộng . 2 2.1.2. Thành phần hóa học và giá trịdinh dưỡng hạt ñậu phộng . 2 2.2. NẤM MỐC ASPERGILLUSHIỆN DIỆN TRÊN ðẬU PHỘNG . 6 2.2.1. ðặc tính chung của nấm mốc Aspergillus . 6 2.2.2. Cấu tạo sợi nấm và hệsợi nấm . 7 2.2.3. Hình thái nấm mốc . 7 2.2.4. Một sốloài Aspergillus. 8 2.2.5. Aflatoxin và tác ñộng của nó ñối với sức khỏe con người. 9 2.2.6. Sựnhiễm ñộc aflatoxin trên ñậu phộng và biện pháp phòng tránh . 10 CHƯƠNG III: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM .16 3.1. PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU . 16 3.1.1. ðịa ñiểm. 163.1.2. Thời gian nghiên cứu. 16 3.1.3. Nguyên liệu. 16 3.1.4. Dụng cụvà thiết bị . 16 3.1.5. Hóa chất . 163.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 17 Luận văn Tốt nghiệp khóa 28 - 2007 Trường ðại Học Cần ThơNgành Công nghệthực phẩm - Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng v3.3. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH THÍ NGHIỆM . 17 3.3.1. Phân lập nấm mốc Aspergillus. 17 3.3.2. Tiến hành thí nghiệm. 17 a. Chuẩn bịmôi trường nuôi cấy. 17 b. Chuẩn bịmẫu . 17 c. Phân lập nấm mốc. 17 d. ðịnh danh . 18CHƯƠNG IV. KẾT QUẢVÀ THẢO LUẬN 21 4.1. Aspergillus flavus. 234.2. Aspergillus niger .25 4.3. Aspergillus oryzae .274.4. Aspergillus ficuum 29 CHƯƠNG V. KẾT LUẬN VÀ ðỀNGHỊ 30 5.1.KẾT LUẬN 30 5.2. ðỀNGHỊ .30 TÀI LIỆU THAM KHẢO.31 PHỤLỤC .32

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ðẦU.i

MỤC LỤC . .ii

DANH MỤC BẢNG. .iv

DANH MỤC HÌNH.v

TÓM TẮT. vii

CHƯƠNG I: ðẶT VẤN ðỀ . i

1.1. ðẶT VẤN ðỀ . 1

1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU. 1

CHƯƠNG II: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU .2

2.1. HẠT ðẬU PHỘNG. 2

2.1.1. Cấu tạo hạt ñậu phộng . 2

2.1.2. Thành phần hóa học và giá trịdinh dưỡng hạt ñậu phộng . 2

2.2. NẤM MỐC ASPERGILLUSHIỆN DIỆN TRÊN ðẬU PHỘNG . 6

2.2.1. ðặc tính chung của nấm mốc Aspergillus . 6

2.2.2. Cấu tạo sợi nấm và hệsợi nấm . 7

2.2.3. Hình thái nấm mốc . 7

2.2.4. Một sốloài Aspergillus. 8

2.2.5. Aflatoxin và tác ñộng của nó ñối với sức khỏe con người. 9

2.2.6. Sựnhiễm ñộc aflatoxin trên ñậu phộng và biện pháp phòng tránh . 10

CHƯƠNG III: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM .16

3.1. PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU . 16

3.1.1. ðịa ñiểm. 16

3.1.2. Thời gian nghiên cứu. 16

3.1.3. Nguyên liệu. 16

3.1.4. Dụng cụvà thiết bị . 16

3.1.5. Hóa chất . 16

3.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 17

Luận văn Tốt nghiệp khóa 28 - 2007 Trường ðại Học Cần Thơ

Ngành Công nghệthực phẩm - Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng v

3.3. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH THÍ NGHIỆM . 17

3.3.1. Phân lập nấm mốc Aspergillus. 17

3.3.2. Tiến hành thí nghiệm. 17

a. Chuẩn bịmôi trường nuôi cấy. 17

b. Chuẩn bịmẫu . 17

c. Phân lập nấm mốc. 17

d. ðịnh danh . 18

CHƯƠNG IV. KẾT QUẢVÀ THẢO LUẬN 21

4.1. Aspergillus flavus. 23

4.2. Aspergillus niger .25

4.3. Aspergillus oryzae .27

4.4. Aspergillus ficuum 29

CHƯƠNG V. KẾT LUẬN VÀ ðỀNGHỊ 30

5.1.KẾT LUẬN 30

5.2. ðỀNGHỊ .30

TÀI LIỆU THAM KHẢO.31

PHỤLỤC .32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY