Những vấn đề lí luận chung về quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I : NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 2

I. Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 2

1. Khái niệm và tính tất khách quan của FDI 2

2. Vai trò của FDI đối với các nước đang phát triển 5

II. Quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài 13

1. Quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư nói chung 13

2. Quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài 14

3. Kinh nghiệm quản lý nhà nước với FDI của một số nước trên thế giới 22

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI 25

VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 25

I. Thực trạng về hoạt động FDI tại Việt Nam trong thời gian qua 25

1. Thực trạng thu hút FDI 25

2. Tình hình thực hiện của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam 30

II. Thực trạng về việc thực hiện vai trò quản lý nhà nước với FDI 31

1. Nhà nước tạo lập môi trường đầu tư 31

2. Quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện dự án FDI 43

2. Đánh giá về việc thực hiện vai trò quản lý nhà nước với FDI 56

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ VÀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRONG THỜI GIAN TỚI 61

I. Quan điểm và phương hướng nâng cao vai trò và hiệu quả quản lý nhà nước đối với FDI 61

1. Quan điểm 61

2. Phương hướng 63

II. Giải pháp nâng cao vai trò và hiệu quả quản lý nhà nước đối với FDI 66

1. Đề ra các biện pháp thu hút đầu tư nước ngoài hợp lý 66

2. Cải cách hành chính và hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư nước ngoài 68

3. Nâng cao năng lực của các cán bộ quản lý 71

III. Một số kiến nghị với nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả quản lý FDI 72

KẾT LUẬN 74

TÀI LIỆU THAM KHẢO 75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY