Những vấn đề cơ bản về hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán của công ty chứng khoán:

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương I: Những vấn đề cơ bản về hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán của công ty chứng khoán: 2

1.Các hoạt động cơ bản của công ty: 2

1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của công ty chứng khoán: 2

1.1.1.Khái niệm công ty chứng khoán: 3

1.1.2. Đặc điểm công ty chứng khoán: 3

1.1.3.Vai trò của công ty chứng khoán: 7

1.2. Các hoạt động chính của công ty chứng khoán: 8

1.2.1. Nghiệp vụ môi giới chứng khoán: 8

1.2.2. Nghiệp vụ tự doanh chứng khoán: 10

1.2.3. Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành: 10

1.2.4 Nghiệp vụ tư vấn chứng khoán: 11

1.2.5. Nghiệp vụ lưu ký chứng khoán: 11

2. Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán của công ty chứng khoán: 12

2.1.Khái niệm và vai trò của hoạt động tư vấn chứng khoán: 12

2.2.Tính cần thiết của hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán: 13

2.3. Các hình thức tư vấn đầu tư chứng khoán: 13

2.4 Nội dung của hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán: 14

2.5 Nguyên tắc trong hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán: 19

3. Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tư vấn đầu tư: 20

3.1 Nhân tố chủ quan: 20

3.2 Nhân tố khách quan: 21

Chương II-Thực trạng hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán tại công ty chứng khoán Seabank: 24

1.Tổng quan về công ty chứng khoán Seabank: 24

1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty chứng khoán Seabank: 24

1.2.Cơ cấu tổ chức nhân sự: 26

1. Sơ đồ mô hình cơ cấu tổ chức 26

2. Ban lãnh đạo và các thành viên công ty: 27

1.3.Một số kết quả kinh doanh chủ yếu: 28

1.4.Những thuận lợi và khó khăn đối với công ty: 30

2.Thực trạng hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán tại công ty chứng khoán Seabank: 32

2.1.Tổ chức thực hiện: 32

2.2. Hình thức tư vấn: 34

2.3. Nội dung tư vấn: 34

3.Đánh giá tình hình hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán tại công ty chứng khoán Seabank: 37

3.1.Kết quả: 37

3.2. Khó khăn và nguyên nhân: 38

Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động đầu tư chứng khoán tại công ty chứng khoán Seabank 41

1.Định hướng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2010: 41

2.Phương hướng chủ yếu của năm 2007 của công ty chứng khoán SeABS: 45

3.Giải pháp phát triển hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán tại công ty chứng khoán SeABS: 46

3.1.Xác định chính sách phát triển hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán: 46

3.2. Tập trung đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 49

3.3. Đẩy mạnh hoạt động Marketing: 51

4.Kiến nghị đối với một số chủ thể tham gia trên thị trường chứng khoán: 52

4.1.Đối với chính phủ và các bộ ngành liên quan: 52

4.2.Đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: 53

4.3. Đối với Hiệp hội kinh doanh chứng khoán: 56

4.4. Đối với Ngân hàng Seabank: 57

KẾT LUẬN 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY