Nghiên cứu phát triển công nghiệp tái chế chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hà nội phục vụ phát triển bền vững thủ đô

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . vii

DANH MỤC CÁC BẢNG. viii

DANH MỤC CÁC HÌNH. ix

MỞ ĐẦU.1

Mục tiêu nghiên cứu:.2

Phạm vi, đối tƣợng nghiên cứu .3

Câu hỏi nghiên cứu .4

Luận điểm của luận án: .4

Nhiệm vụ nghiên cứu của luận án:.5

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án: .5

CHƢƠNG I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG NGHIỆP TÁI CHẾ CHẤT THẢI RẮN PHỤC VỤ

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.6

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu .6

1.1.1. Tái chế và công nghiệp tái chế chất thải rắn.6

1.1.2. Vai trò của công nghiệp tái chế chất thải rắn đối với phát triển bền vững .10

1.1.3. Phát triển công nghiệp tái chế chất thải rắn phục vụ phát triển bền vững.16

1.2. Cơ sở lý luận về phát triển công nghiệp tái chế chất thải rắn phục vụ phát triển

bền vững.30

1.2.1. Các khái niệm liên quan.30

1.2.2. Đặc điểm của công nghiệp tái chế chất thải rắn .31

1.2.3.Yêu cầu và điều kiện để phát triển công nghiệp tái chế chất thải rắn phục vụ

phát triển bền vững .39

Tiểu kết chƣơng I .45

CHƢƠNG II. ĐỊA ĐIỂM, CÁCH TIẾP CẬN

VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.47

2.1. Giới thiệu địa điểm nghiên cứu.47

2.2. Cách tiếp cận .50

2.2.1. Tiếp cận hệ thống và liên ngành: .50

2.2.2. Tiếp cận dựa vào cộng đồng .55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY