Nâng cao hiệu quả cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Quảng Xương

Lời mở đầu

Phần Một. Những vấn đề chung về hiệu quả cho vay của Ngân hàng thương mại

1.1 Hoạt động cơ bản của NHTM

1.1.1 Khái niệm và vai trò 6

1.1.2 Các hoạt động của ngân hàng

1.1.2.1 Huy động tiền gửi 7

1.1.2.2 Hoạt động tín dụng 8

1.1.2.3 Các hoạt động khác 9

1.2 Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại

1.2.1 Khái niệm và vai trò 11

1.2.2 Các loại hình cho vay 12

1.2.3 Qui trình cho vay 13

1.3. Hiệu quả cho vay của NHTM

1.3.1 Khái niệm 15

1.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay của NHTM

1.3.2.1 Nhóm chỉ tiêu phản ánh qui mô cho vay 15

1.3.2.2 Nhóm chỉ tiêu phản ánh độ an toàn 16

1.3.2.3 Nhóm chỉ tiêu phản ánh mức độ sinh lời 17

1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay

1.3.3.1 Các nhân tố về phía ngân hàng 18

1.3.3.2 Các nhân tố về phía khách hàng 22

1.3.3.3 Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô 22

Phần Hai. Thực trạng hiệu qủa cho vay tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương khu vực Ba Đình

2.1 Khái quát về NHCT Ba Đình

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 24

2.1.2 khái quát hoạt động kinh doanh

2.1.2.1 VÒ c«ng t¸c huy ®éng vèn 28

2.1.2.2 VÒ c«ng t¸c tÝn dông 31

2.1.2.3 Hoạt động Tài trợ thưong mại 32

2.1.2.4 Các hoạt động dịch vụ và công tác khác 34

2.1.3 Đánh giá hiệu quả hoạt động

¬ 2.1.3.1 Một số thành tựu 35

2.1.3.2 Những mặt còn hạn chế trong hoạt động kinh doanh.36

2.2 Thực trạng hoạt động cho vay của NHCTBĐ

2.2.1 Về dư nợ cho vay.39

2.2.2 Về chất lượng khoản vay.40

2.2.3 Về xử lý nợ đọng .42

2.3 Đánh giá hiệu quả cho vay của NHCTBĐ

2.3.1 Kết quả đạt được 43

2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân

2.3.2.1 Một số hạn chế 45

2.3.2.2 Nguyên nhân 51

Phần Ba. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tại NHCTBĐ

3.1 Định hướng phát triển hoạt động cho vay của NHCTBĐ.59

3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tại NHCTBĐ

3.2.1. Nâng cao chất lượng thẩm định cho vay

3.2.1.1 Nâng cao chất lượng thu thập thông tin 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY