Một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản tại Công ty xuất nhập khẩu Tổng hợp I

MỤC LỤCCHƯƠNG I: VAI TRÒ, NỘI DUNG CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 6I- Xuất khẩu và vai trò của hoạt động xuất khẩu 61. Khái niệm về xuất khẩu 62. Vai trò của hoạt động xuất khẩu 62.1. Đối với nền kinh tế thế giới 62.2. Đối với nền kinh tế mỗi quốc gia 72.3. Đối với doanh nghiệp 10 2.4.Vai trò của hoạt động xuất khẩu nông sản đối với nền kinh tế quốc dân 11II. Nội dung của của hoạt động xuất khẩu hàng hoá ỏ các doanh nghiệp . 121. Nghiên cứu thị trường 121.1 Lựa chọn mặt hàng xuất khẩu (bán gì?) 131.2. Lựa chọn thị trường xuất khẩu (bán đi đâu?) 141.3 lựa chọn đối tác kinh doanh (bán cho ai?) 161.4. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu 162. Xây dựng chiến lược, kế hoạch xuất khẩu 163.Lựa chon hình thức xuất khẩu 173.1- Xuất khẩu trực tiếp 183.2- Xuất khẩu uỷ thác 183.3- Buôn bán đối lưu (trao đổi hàng) 193.4Gia công xuất khẩu (gia công quốc tế) 193.5.Xuất khẩu theo định thư 194. Tổ chức thực hiện kế hoạch xuất khẩu 20 4.1Tạo nguồn hàng xuất khẩu 214.2. Đàm phán ký kết hợp đồng 224.3 Ký kêt hợp đồng xuất khẩu 234.4. Tổ chức thực hiện hợp đồng 235. Đánh gía hiệu quả xuất khẩu 24 5.1. Tổng lợi nhuận thu được trong kỳ 24 5.2. Mức doanh lợi trên doanh số bán 24 5.3. Mức doanh lợi trên vốn kinh doanh 25 5.4. Mức doanh lợi trên chi phí kinh doanh 25 5.5. Năng suất lao động bình quân của một lao động 25 5.6. Tỷ suất ngoại tệ xuất khẩu 26 5.7. Tỷ suất ngoại tệ nhập khẩu 26 5.8. Tỷ suất ngoại tệ xuất nhập khẩu 27III. Các nhân tố ảnh hưởng hoạt động xuất khẩu 271. Các công cụ và chính sách kinh tế vĩ mộ 272.Các quan hệ kinh tế 293.Các yếu tố chính trị và pháp luật 304.Các yếu tố khoa học và công nghệ 30CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU NÔNG SẢN CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I 32I- Khái quát về công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I - HANOI 321- Sự hình thành Công ty 322- Quá trình phát triển Công ty 322.1 Giai đoạn 1 (1982-1986) 332.2 Giai đoạn 2 (1987 - 1997) 34 2.3.Giai đoạn 3 (1998-2002) 363.Cơ cấu tổ chức của Công ty 384.Điều kiện vật chất kỹ thuật của Công ty 405. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây 425.1. Các chỉ tiêu 425.2. Nhận định chung 46II. Thực trạng xuất khẩu nông sản của Công ty xuất nhập khẩu Tổng hợp I 471. Đặc điểm của mặt hàng nông sản xuất khẩu 472. Tình hình thị trường thế giới về hàng nông sản 482. Kim ngạch và cơ cấu mặt hàng nông sản xuất khẩu nông sản của Công ty 494.Thị trường xuất khẩu nông sản của Công ty 505.Tổ chức nghiệp vụ xuất khẩu hàng nông sản của Công ty 525.1. Nghiên cứu lựa chọn thị trường xuất khẩu nông sản 525.2. Tố chức tạo nguồn và mua hàng xuất khẩu 535.3.Đàm phán và ký kết hợp đồng 535.4. Quá trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu 54III. Đánh giá về hoạt động xuất khẩu nông sản của Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I 551. Những kết quả đạt được 552. Những mặt còn tồn tại của Công ty 56CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU NÔNG SẢN TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I 58I . Định hướng xuất khẩu nông sản của Công ty trong thời gian tới 58Hướng chiến lược của Việt Nam nhằm phát triển ngành nônh sản 582. Định hướng xuất khẩu nông sản của Công ty trong thời gian tới .382.1. Thị trường 382.2. Hỗ trợ Marketing trong kinh doanh hàng nông sản 392.3. Hoàn thiện khâu thu mua 412.4. Thực hiện quá trình hạch toán nghiệp vụ 422.5. Hoàn thiện khâu thanh toán. 43II. Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu nông sản tại Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I 481.Tổ chức nghiên cứu thị trường và xác định mạng lưới thông tin 2.Tổ chức tốt mạng lưới thu mua nông sản 3.Huy động các nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh hàng nông sản4.Có chính sách sản phẩm thích hợp 5. Nâng cao trình độ chuyên môn cho CBCNV III. Một số kiến nghị với nhà nước nhằm thúc đẩy xuất khẩu nông sản 431. Nhà nước cần quy hoạch vùng sản xuất và chế biến nông sản. 432.Tạo nguồn vốn ban đầu cho nông dân: 443.Trợ giúp các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản. 443.1Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm thị trường. 443.2.Hổ trợ vốn cho các doanh nghiệp 454. Hoàn thiện chính sách và cơ chế quản lý xuất nhập khẩu theo hướng đơn giảm, thông thoáng và phù hợp với cơ chế thị trường 465. Mở rộng các quan hệ thương mại quốc tế 47Kết luận

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: VAI TRÒ, NỘI DUNG CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 6

I- Xuất khẩu và vai trò của hoạt động xuất khẩu 6

1. Khái niệm về xuất khẩu 6

2. Vai trò của hoạt động xuất khẩu 6

2.1. Đối với nền kinh tế thế giới 6

2.2. Đối với nền kinh tế mỗi quốc gia 7

2.3. Đối với doanh nghiệp 10

2.4.Vai trò của hoạt động xuất khẩu nông sản đối với nền kinh tế

quốc dân 11

II. Nội dung của của hoạt động xuất khẩu hàng hoá ỏ các doanh nghiệp . 12

1. Nghiên cứu thị trường 12

1.1 Lựa chọn mặt hàng xuất khẩu (bán gì?) 13

1.2. Lựa chọn thị trường xuất khẩu (bán đi đâu?) 14

1.3 lựa chọn đối tác kinh doanh (bán cho ai?) 16

1.4. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu 16

2. Xây dựng chiến lược, kế hoạch xuất khẩu 16

3.Lựa chon hình thức xuất khẩu 17

3.1- Xuất khẩu trực tiếp 18

3.2- Xuất khẩu uỷ thác 18

3.3- Buôn bán đối lưu (trao đổi hàng) 19

3.4Gia công xuất khẩu (gia công quốc tế) 19

3.5.Xuất khẩu theo định thư 19

4. Tổ chức thực hiện kế hoạch xuất khẩu 20

4.1Tạo nguồn hàng xuất khẩu 21

4.2. Đàm phán ký kết hợp đồng 22

4.3 Ký kêt hợp đồng xuất khẩu 23

4.4. Tổ chức thực hiện hợp đồng 23

5. Đánh gía hiệu quả xuất khẩu 24

5.1. Tổng lợi nhuận thu được trong kỳ 24

5.2. Mức doanh lợi trên doanh số bán 24

5.3. Mức doanh lợi trên vốn kinh doanh 25

5.4. Mức doanh lợi trên chi phí kinh doanh 25

5.5. Năng suất lao động bình quân của một lao động 25

5.6. Tỷ suất ngoại tệ xuất khẩu 26

5.7. Tỷ suất ngoại tệ nhập khẩu 26

5.8. Tỷ suất ngoại tệ xuất nhập khẩu 27

III. Các nhân tố ảnh hưởng hoạt động xuất khẩu 27

1. Các công cụ và chính sách kinh tế vĩ mộ 27

2.Các quan hệ kinh tế 29

3.Các yếu tố chính trị và pháp luật 30

4.Các yếu tố khoa học và công nghệ 30

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU NÔNG SẢN CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I 32

I- Khái quát về công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I - HANOI 32

1- Sự hình thành Công ty 32

2- Quá trình phát triển Công ty 32

2.1 Giai đoạn 1 (1982-1986) 33

2.2 Giai đoạn 2 (1987 - 1997) 34

2.3.Giai đoạn 3 (1998-2002) 36

3.Cơ cấu tổ chức của Công ty 38

4.Điều kiện vật chất kỹ thuật của Công ty 40

5. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây 42

5.1. Các chỉ tiêu 42

5.2. Nhận định chung 46

II. Thực trạng xuất khẩu nông sản của Công ty xuất nhập khẩu Tổng hợp I 47

1. Đặc điểm của mặt hàng nông sản xuất khẩu 47

2. Tình hình thị trường thế giới về hàng nông sản 48

2. Kim ngạch và cơ cấu mặt hàng nông sản xuất khẩu nông sản của Công ty 49

4.Thị trường xuất khẩu nông sản của Công ty 50

5.Tổ chức nghiệp vụ xuất khẩu hàng nông sản của Công ty 52

5.1. Nghiên cứu lựa chọn thị trường xuất khẩu nông sản 52

5.2. Tố chức tạo nguồn và mua hàng xuất khẩu 53

5.3.Đàm phán và ký kết hợp đồng 53

5.4. Quá trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu 54

III. Đánh giá về hoạt động xuất khẩu nông sản của Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I 55

1. Những kết quả đạt được 55

2. Những mặt còn tồn tại của Công ty 56

CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU NÔNG SẢN TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I 58

I . Định hướng xuất khẩu nông sản của Công ty trong thời gian tới 58

Hướng chiến lược của Việt Nam nhằm phát triển ngành nônh sản 58

2. Định hướng xuất khẩu nông sản của Công ty trong thời gian tới .38

2.1. Thị trường 38

2.2. Hỗ trợ Marketing trong kinh doanh hàng nông sản 39

2.3. Hoàn thiện khâu thu mua 41

2.4. Thực hiện quá trình hạch toán nghiệp vụ 42

2.5. Hoàn thiện khâu thanh toán. 43

II. Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu nông sản tại Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I 48

1.Tổ chức nghiên cứu thị trường và xác định mạng lưới thông tin

2.Tổ chức tốt mạng lưới thu mua nông sản

3.Huy động các nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh hàng nông sản

4.Có chính sách sản phẩm thích hợp

5. Nâng cao trình độ chuyên môn cho CBCNV

III. Một số kiến nghị với nhà nước nhằm thúc đẩy xuất khẩu nông sản 43

1. Nhà nước cần quy hoạch vùng sản xuất và chế biến nông sản. 43

2.Tạo nguồn vốn ban đầu cho nông dân: 44

3.Trợ giúp các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản. 44

3.1Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm thị trường. 44

3.2.Hổ trợ vốn cho các doanh nghiệp 45

4. Hoàn thiện chính sách và cơ chế quản lý xuất nhập khẩu theo hướng đơn giảm, thông thoáng và phù hợp với cơ chế thị trường 46

5. Mở rộng các quan hệ thương mại quốc tế 47

Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY