Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn

CHƯƠNG I 6

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH 6

XUẤT NHẬP KHẨU 6

I. XUẤT NHẬP KHẨU VÀ NỘI DUNG CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 6

1. Khái niệm kinh doanh xuất nhập khẩu 6

2. Các hình thức xuất nhập khẩu chủ yếu 6

2.1 Các hình thức xuất khẩu chính 6

2.1.1 Hình thức xuất khẩu trực tiếp(Direct Exporting) 6

2.1.2 Hình thức xuất khẩu gián tiếp( Indirect Exporting) 7

2.1.3 Các hình thức xuất khẩu khác 8

2.2 Các hình thức nhập khẩu 9

2.2.1 Nhập khẩu uỷ thác 9

2.2.2. Nhập khẩu trực tiếp 9

2.2.3 Nhập khẩu theo hình thức tái xuất 10

2.2.4 Nhập khẩu thông qua đấu thầu quốc tế 10

3. Nội dung kinh doanh xuất nhập khẩu 11

3.1 Nghiên cứu và lựa chọn thị trường xuất nhập khẩu 11

3.1.1 Nghiên cứu thị trường trong nước 11

3.1.2 Nghiên cứu thị trường nước ngoài 12

3.2 Lựa chọn phương án giao dịch 13

3.3 Tiến hành giao dịch đàm phán và ký kết hợp đồng 14

3.3.1 Hình thức giao dịch 14

3.3.2 Các bước giao dịch và đàm phán 14

3.4 Thực hiện ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hoá 15

II. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU 18

1. Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp 18

1.1 Yếu tố vĩ mô 18

1.1.1 Thuế quan 18

1.1.2 Hạn ngạch 19

1.1.4 Tỷ giá hối đoái 20

1.1.5 Các chính sách và quy định của Nhà nước 21

1.2 Yếu tố vi mô 22

1.2.1 Yếu tố kinh tế xã hội trong nước 22

1.2.2 Yếu tố địa lý – tài nguyên thiên nhiên 23

1.2.3 Tiềm lực tài chính 23

2. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp 24

2.1 Bộ máy quản lý doanh nghiệp 24

2.2 Tiềm năng về nguồn nhân lực 25

2.3 Mạng lưới kinh doanh 26

2.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật doanh nghiệp 26

III. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU 27

1. Khái niệm về hiệu quả 27

1.1 Hiệu quả kinh doanh 27

1.2 Hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu 29

2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu 29

2.1 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh 29

2.1.1 Chỉ tiêu phản ánh về mặt định lượng 30

2.1.2 Các chỉ tiêu phản ánh về mặt định tính 31

2.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp 31

3. Phương pháp đánh giá hiệu quả 33

CHƯƠNG II 34

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN 34

I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN 34

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 34

2. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty 35

2.1. Hoạt động xuất nhập khẩu 35

2.2 Hoạt động kinh doanh nội địa 35

2.3 Các dịch vụ khác 36

3. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 36

3.1 Chức năng, nhiệm vụ hoạt động của các phòng ban 36

3.2 Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý của Công ty 38

4. Các nguồn lực của Công ty 39

II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN 40

1. Thực trạng hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty 40

2. Thực trạng hiệu quả kinh doanh của công ty 42

3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty 45

3.1 Chỉ tiêu hiệu quả tổng hợp 45

3.2 Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận theo kim ngạch xuất nhập khẩu 46

3.3 Chỉ tiêu tốc độ gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu(Vdt) 47

III. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN 47

1. Cơ hội 47

2. Thách thức 49

3. Nguyên nhân 51

CHƯƠNG III 53

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN 53

I. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN 53

1. Mục tiêu 53

2. Phương hướng 53

2.1 Phương hướng về doanh thu của doanh nghiệp 54

2.2 Phương hướng về vốn của doanh nghiệp 54

2.3 Phương hướng về tổ chức sản xuất 54

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN 55

1. Đẩy mạnh tìm hiểu và nghiên cứu thị trường 55

2. Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 56

3. Nâng cao thương hiệu sản phẩm và mở rộng thị trường kinh doanh của công ty 57

4. Tiến hành giảm chi phí lưu thông, phân bổ hợp lý chi phí quản lý 58

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC 60

1. Hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật của Nhà nước 60

2. Nâng cao vai trò quản lý và điều tiết của Nhà nước đối với xuất nhập khẩu 62

3. Thực hiện chính sách đầu tư, tiếp thu khoa học công nghệ trên thế giới 62

4. Phát triển hệ thống ngân hàng 63

KẾT LUẬN CHUNG 64

TÀI LIỆU THAM KHẢO 65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY