Một số giải pháp cho việc thực hiện các mục tiấu của chương trènh 134 trong giai đoạn 2007 – 2008

CHƯƠNG 1 - THỰC TRẠNG TèNH HèNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRèNH 134 2

1. BỐI CẢNH VỀ TèNH HèNH KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 2

2. KHÁI QUÁT VỀ CHƯƠNG TRèNH 134 5

2.1. Mục đích 5

2.2. Đối tượng 5

2.2.1. Đối với hộ gia đỡnh: 5

2.2.2. Đối với cộng đồng thôn bản 6

2.3. Nguyờn tắc: 6

2.4. Chớnh sỏch: 6

2.5. Quỹ đất để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ chưa có hoặc chưa đủ đất sản xuất, đất ở, bao gồm: 9

2.6. Hỗ trợ để tạo quỹ đất sản xuất và đất ở 9

3. QUẢN LÝ ĐẦU TƯ 10

3.1. Nguồn vốn – Quản lý, cấp phỏt và thanh toỏn nguồn vốn 10

3.1.1. Nguồn vốn 10

3.1.2. Lập đề án và kế hoạch vốn 10

3.1.3 Phõn bổ dự toỏn vốn 12

3.1.4. Cấp phỏt, thanh toỏn kinh phớ hỗ trợ 13

3.1.5. Hạch toỏn kế toỏn và quyết toỏn 16

3.2. Tổ chức thực hiện: 17

4. ĐÁNH GIÁ TèNH HèNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRèNH 134 TRONG 2 NĂM VỪA QUA 2004 - 2006 19

4.1. Tỡnh hỡnh tổ chức thực hiện 19

4.1.1. Tỡnh hỡnh chỉ đạo thực hiện của trung ương 19

4.1.1.1. Việc ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Quyết định 134 19

4.1.1.2. Cụng tỏc rà soỏt tổng hợp và kiểm tra, giỏm sỏt tỡnh hỡnh thực hiện Quyết định 134 21

4.1.2. Tỡnh hỡnh tổ chức thực hiện ở các địa phương 21

4.2. Tỡnh hỡnh sử dụng vốn 22

4.2.1. Huy động vốn 22

4.2.1.1. Nhu cầu vốn cho Chương trỡnh 134 22

4.2.1.2. Lượng vốn đó huy động 23

4.2.2. Sử dụng vốn 25

4.2.2.1. Phõn bổ vốn ngân sách cho các địa phương 25

4.2.2.2. Sử dụng vốn theo cỏc mục tiờu của chương trỡnh 25

4.3. Tỡnh hỡnh và kết quả thực hiện cỏc mục tiờu của chương trỡnh 29

4.3.1. Hỗ trợ nhà ở 29

4.3.2. Hỗ trợ nước sinh hoạt 32

4.3.3. Hỗ trợ đất ở 35

4.3.4. Hỗ trợ đất sản xuất 36

5.TÁC ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRèNH 134 ĐỐI VỚI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC MIỀN NÚI VÀ CÁC HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NGHÈO ĐỜI SỐNG KHÓ KHĂN TRONG 2 NĂM QUA 39

5.1. Chương trỡnh 134 làm thay đổi bộ mặt cỏc hộ đồng bào dõn tộc thiểu số nghốo nụng thụn miền nỳi 39

5.2. Gúp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghốo 40

5.3. Gúp phần quan trọng cải thiện rừ rệt đời sống của đồng bào cỏc vựng dõn tộc 43

5.4. Gúp phần giữ vững an ninh chớnh trị, trật tự an toàn xó hội đảm bảo quốc phũng trờn cỏc vựng chiến lược xung yếu của đất nước 44

5.5. Tăng cường đoàn kết dõn tộc, nõng cao niềm tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước 45

6. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRèNH 134 GIAI ĐOẠN 2004 – 2006 46

6.1 Tổ chức thực hiện 46

6.1.1. Đối tượng đầu tư 46

6.1.1. Cụng tỏc chỉ đạo điều hành 48

6.2. Huy động và phõn bổ nguồn lực 50

6.2.1. Huy động nguồn lực 50

6.2.2. Phõn bổ nguồn lực 52

6.3. Đánh giá tỡnh hỡnh thực hiện cỏc mục tiờu 53

6.3.1. Hỗ trợ nhà ở: 53

6.3.2. Hỗ trợ đất ở 54

6.3.3. Hỗ trợ nước sinh hoạt 55

6.3.4. Hỗ trợ đất sản xuất 55

CHƯƠNG 2 - PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRèNH 134 TRONG GIAI ĐOẠN TIẾP THEO (2007 -2008) 57

1. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRèNH 134 GIAI ĐOẠN 2007 - 2008 57

1.1. Sự cần thiết phải kộo dài thời gian thực hiện Quyết định 134 đết hết

2007– 2008. 57

1.2. Phương hướng và mục tiờu thực hiện Quyết định 134 trong 2 năm 2007 – 2008 58

2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO VIỆC THỰC HIỆN CÁC MỤC TIấU CỦA CHƯƠNG TRèNH 134 TRONG GIAI ĐOẠN 2007 – 2008 60

2.1.Tổ chức thực hiện chương trỡnh. 60

2.1.1. Kiến nghị đối với cỏc Bộ, ngành Trung ương và chính phủ 60

2.1.2. Kiến nghị đối với Ủy ban nhõn dõn cỏc cấp ở địa phương 62

2.2. Huy động và phõn bổ nguồn lực 63

2.2.1. Cơ cấu lại hợp lý cỏch phõn bổ nguồn lực 63

2.2.2. Huy động nguồn lực 63

2.3. Thực hiện chương trỡnh 64

2.3.1. Mục tiờu hỗ trợ đất sản xuất 64

2.3.2. Mục tiờu hỗ trợ nhà ở 66

KẾT LUẬN 68

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY