Một số định hướng chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thấu tại trung tâm truyền hình thương mại

PHẦN I: Một số vấn đề về đấu thầu mua sắm hàng hoá ở Việt nam Trang

I Lýluận chung về đấu thầu 5

1 Một số khái niệm cơ bảnvề đấu thầu 5

2 Phân loại đấu thầu 7

II Một số vấn đề chung về đấu thầu mua sắm thiết bị hàng hoá 10

1 Khái niệm 10

2 Sự cần thiết áp dụng đấu thầu mua sắm hàng hoá 10

3 Tính chất của hoạt động đấu thầu mua sắm hàng hoá 12

4 Một số nguyên tắccủa hoạt động đấu thầu mua sắm hàng hoá 13

5 Đặc điểm của đấu thầu mua sắm thiết bị phát thanh truyền hình 14

III Nội dung của hoạt động đấu thầu mua sắm hàng hoá 14

1 Điều kiện thực hiện đấu thầu 14

2 Qui trình tổ chức đấu thầu 15

PHẦN II: Thực trạng hoạt động đấu thầu mua sắm hàng hoá tại trung tâm truyền hình thương mại 19

I Giới thiệu chung về trung tâm 19

1 Quá trình hình thành về phát triển của trung tâm truyền hình thương mại 19

2 Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của trung tâm truyền hình thương mại 21

3 Mô hình tổ chức quản lý trung tâm truyền hình thương mại 22

4 Các hoạt động kinh doanh của trung tâm 24

II

Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đấu thầu tại trung tâm

24

1 Đặc điểm thiết bị phát thanh truyền hình 24

2 Đặc điểm khách hàng của trung tâm 24

3 Đặc điểm tài chính – tình hình tài chính của trung tâm 25

4 Đặc điểm lao động của trung tâm 25

5 Các đặc điểm khác của ngành 25

III Kết quả kinh doanh và tình hình thực hiện công tác đấu thầu mua sắm hàng hoá của trung tâm 27

1 Tình hình thực hiện đấu thầu của trung tâm trong những năm gần đây 27

2 Qui trình triển khai công tác đấu thầu mau sắm hàng hoá tại trung tâm. 27

3 Kết quả và hiệu quả kinh doanh của trung tâm 32

PHẦN III: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tại trung tâm thương mại. 40

I Một số định hướng chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thấu tại trung tâm truyền hình thương mại 40

1 Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiều năm tới 41

2 Định hướng phát triển của trung tâm trong giai đoạn tới 41

3 Những thời cơ và thách thức đối với trung tâm truyền hình thương mại 41

4 Đánh giá tình hình thực hiện đấu thầu tại trung tâm truyền hình thương mại 45

II Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu mua sắm hàng hoá tại trung tâm 47

1 Giải pháp vĩ mô 47

2 Một số giải pháp vi mô 50

Phụ lục:Bảng thống kê các hợp đồng nhận thầu 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY