Một số cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh và quản trị chiến lược

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT 6

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 7

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ 8

MỞ ĐẦU 9

CHƯƠNG I: MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 11

1-1 CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC TRONG DOANH NGHIỆP 11

1.1.1. Chiến lược kinh doanh 11

1.1.1.1. Khái niệm về chiến lược kinh doanh: 11

1.1.1.2. Phân loại chiến lược kinh doanh : 11

1.1.1.3. Tác dụng của chiến lược kinh doanh 14

1.1.1.4. Căn cứ xây dựng chiến lược kinh doanh 15

1.1.2. Quản trị chiến lược kinh doanh 15

1.1.2.1. Các vấn đề về quản trị chiến lược 15

1.1.2.2. Vai trò của quản trị chiến lược kinh doanh 17

1.1.3. Quá trình quản trị chiến lược kinh doanh 18

1.1.3.1. Phân tích môi trường kinh doanh 19

1.1.3.2. Xác định chức năng nhiệm vụ và mục tiêu kinh doanh 19

1.1.3.3. Hình thành chiến lược kinh doanh 20

1.1.3.4. Thực hiện chiến lược kinh doanh 21

1.2. TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG TỚI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 22

1.2.1. Môi trường bên ngoài 22

1.2.1.1. Môi trường vĩ mô 22

1.2.1.2. Môi trường vi mô: 25

1.2.2. Môi trường bên trong ( nội bộ) 28

1.2.2.1. Các yếu tố liên quan đến nguồn nhân lực 29

1.2.2.2. Các yếu tố nghiên cứu phát triển sản xuất, nghiệp vụ

kỹ thuật. 29

1.2.2.3. Các yếu tố tài chính kế toán 29

1.2.2.4. Các yếu tố Marketing, tiêu thụ sản phẩm. 30

1.2.3. Môi trường quốc tế 30

1.3. CÁC LOẠI HÌNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TỔNG THỂ 31

1.3.1. Chiến lược tăng trưởng tập trung 31

1.3.2. Chiến lược tăng trưởng bằng con đường hội nhập. 33

1.3.3. Chiến lược tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh bằng

đa dạng hoá hoạt động 36

1.3.4. Chiến lược suy giảm 36

1.3.5. Chiến lược liên doanh, liên kết. 37

1.3.6. Chiến lược hỗn hợp 38

1.4. NHÓM CÁC CHIẾN LƯỢC KINH DOANH BỘ PHẬN 38

1.4.1. Chiến lược kinh doanh 38

1.4.1.1. Chiến lược sản phẩm dịch vụ 39

1.4.1.2. Chiến lược thị trường 40

1.4.1.3. Chiến lược giá cả 40

1.4.2. Chiến lược tài chính 42

1.4.3. Chiến lược nguồn nhân lực 42

1.4.4. Chiến lược Marketing 43

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC 3 44

2.1. ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH NGÀNH ĐIỆN

HIỆN NAY 44

2.1.1. Đặc trưng và vai trò của điện năng. 44

2.1.2. Tổ chức sản xuất kinh doanh ngành điện Việt nam hiện nay 45

2.2. MỐI QUAN HỆ GIỮA TỔNG CÔNG TY VỚI CÁC CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 46

2.2.1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh 46

2.2.2. Về kinh doanh mua bán điện 47

2.2.3. Về hoạt động đầu tư xây dựng 49

2.2.4. Về công tác tài chính 50

2.3. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC 3 51

2.3.1. Đặc điểm về tổ chức sản xuất kinh doanh 51

2.3.1.1. Quá trình hình thành, mục tiêu và phạm vi hoạt động 51

2.3.1.2. Mô hình tổ chức và sản xuất kinh doanh của Công ty điện lực 3 53

2.3.2. Hiện trạng về môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty điện lực 3 54

2.3.2.1. Các yếu tố môi trường bên ngoài tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty điện lực 3 54

2.3.2.2. Các yếu tố bên trong tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 61

2.3.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 75

2.3.3.1. Chỉ tiêu năng suất lao động: 75

2.3.3.2. Chỉ tiêu doanh thu trên một đồng chi phí 76

2.3.3.3. Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận theo chi phí 78

2.3.3.4. Chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu 79

2.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động SXKD 81

2.3.4.1. Các nhân tố tác động đến sản lượng điện thương phẩm 81

2.3.4.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến từ công tác tổ chức, quản lý và sử dụng lao động 83

2.3.4.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu 84

2.3.4.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí 87

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH ĐIỆN NĂNG CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC 3 90

3.1. TỰ DO HOÁ NGÀNH ĐIỆN VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH ĐIỆN NĂNG 90

3.1.1. Đổi mới toàn diện mô hình tổ chức và hệ thống tổ chức sản xuất kinh doanh của ngành điện 91

3.1.2. Nâng cao quyền tự chủ trong điều hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 91

3.1.3. Hình thành thị trường điện lực và kết quả tự do hoá ngành điện của một số nước trên thế giới. 93

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH ĐIỆN NĂNG CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC 3 TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ DO HOÁ NGÀNH ĐIỆN 97

3.2.1. Các giải pháp chiến lược có tính vĩ mô để đón nhận các thách thức từ điều kiện tự do hoá ngành điện 97

1- Chủ động về vốn: 97

2- Chiến lược khách hàng trong điều kiện tự do hoá 98

3- Thiết lập hệ thống thu thập và xử lý thông tin 100

4- Xây dựng và phát triển công tác dự báo 101

3.2.2. Xây dựng các chiến lược sản xuất kinh doanh bộ phận 103

1- Thực hiện các biện pháp để tăng doanh thu, giảm chi phí nhằm nâng cao lợi nhuận: 103

2- Giảm tỷ lệ tổn thất điện năng 104

3- Nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư xây dựng 108

4- Khuyến khích khách hàng sử dụng năng lượng hiệu

quả hơn 109

5- Hoàn thiện và nâng cao công tác quản lý nguồn nhân lực 111

6- Xây dựng và phát huy văn hoá ở công sở 113

7- Thực hiện và thẩm định theo định kỳ kết quả hoạt động

kinh doanh 113

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC 114

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 116

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 118

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY