Một số biện pháp nhằm hoàn thiện chiến lược sản xuất kinh doanh của cễng ty khoá Minh Khai

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 1

1. Mục tiêu của việc quản trị chiến lược 1

2. Các phương pháp tiếp cận về chiến lược 1

3. Quy trỡnh quản trị chiến lược 1

3.1.Nhiệm vụ và mục tiêu của chiến lược 1

3.2.Phõn tớch bờn ngoài 2

3.3.Phõn tớch nội bộ 2

3.4. Các kiểu chiến lược 2

3.5 Thực thi chiến lược 2

3.6. Chu trỡnh của thụng tin phản hồi 3

II. Mễ HèNH PHÂN TÍCH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CỦA M.PORTER 3

1. Mối đe doạ của đối thủ mới cạnh tranh 5

2. Cường độ cạnh tranh giữa các đối thủ hiện tại 5

3. Khỏch hàng 6

4. Nhà cung ứng 6

5. Sản phẩm thay thế 7

I. GIỚI THIấU CHUNG VỀ CễNG TY KHOÁ MINH KHAI 7

1. Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty 7

2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 9

3. Cơ cấu tổ chức của Công ty 10

4. Sản phẩm và thị trường của Công ty 13

4.1. Sản phẩm của Cụng ty 13

4.2 Thị trường tiêu thụ chính của Công ty 14

5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây 14

II. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY KHOÁ MINH KHAI TRONG THỜI GIAN QUA 15

1.Phân tích môi trường hoạt động của Công ty 15

1.1 Các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 15

1.2 Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp 16

1.3 Sức ộp từ phớa khỏch hàng 17

1.4 Sức ộp từ phớa nhà cung cấp 17

1.5 Sự đe doạ từ sản phẩm thay thế 18

2. Phân tích môi trường vĩ mô 18

3. Phõn tớch nội bộ Cụng ty 19

3.1 Điểm mạnh của Công ty 19

3.2 Điểm yếu của Công ty 20

4. Chiến lược cơ sở hạ tầng 20

5. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực 21

6. Chiến lược nghiên cứu và phỏt triển 21

7. Đánh giá chiến lược phát triển của Công ty khoá Minh Khai 22

7.1 Những thành tựu đó đạt được 22

7.2 Những tồn tại và khó khăn trong việc hoạch định và thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty khoá Minh Khai 26

I. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY KHOÁ MINH KHAI 27

1. Quan điểm định hướng 27

2. Một số giải phỏp nhằm hoàn thiện chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty khoá Minh Khai 28

2.1 Nâng cao công tác nghiên cứu thị trường để làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược kinh doanh 28

2.2 Thực hiện các biên pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty 29

2.3 Huy động và thu hút đủ lượng vốn cần thiết cho hoạt động đầu tư đổi mới trang thiết bị 30

2.4 Nõng cao tớnh tự chủ trong sản xuất kinh doanh của mỗi thành viờn trong Cụng ty 31

II. những kiến nghị đối với Nhà nước và các cơ quan chức năng 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY