Mối quan hệ giữa miễn trách nhiệm hình sự và miễn hình phạt

Các nhà làm luật nên sửa đổi quy định khoản 2 Điều 164, khoản 1 Điều 169, Điều 181

– Bộ luật tố tụng hình sự là: “khi có căn cứ miễn trách nhiệm hình sự trong Bộ luật hình sự;

theo đó khoản 2 Điều 227, khoản 1 Điều 249 – Bộ luật tố tụng hình sự cũng nên được sửa

theo hướng: “khi có căn cứ để bị cáo được miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt

trong Bộ luật hình sự”. Đồng thời, cần quy định rõ đối với trường hợp đại xá tránh tình trạng

không thống nhất giữa pháp luật nội dung và pháp luật hình thức.

3.2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung,

pháp luật hình sự về miễn trách nhiệm hình sự và miễn hình phạt nói riêng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; không ngừng nâng cao

trình độ dân trí pháp lý, ý thức sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật cho người dân.

Tăng cường vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền, cung cấp

thông tin về hoạt động tư pháp

3.3. Đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, bản lĩnh nghề nghiệp

và ý thức trách nhiệm của cán bộ các cơ quan tư pháp.

Đào tạo cán bộ nguồn của các chức danh tư pháp; bồi dưỡng cán bộ tư pháp theo

hướng cập nhật các kiến thức mới về chính trị, pháp luật, kinh tế, xã hội, có kỹ năng nghề

nghiệp và kiến thức thực tiễn, có phẩm chất, đạo đức trong sạch, dũng cảm đấu tranh vì công

lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa

3.4. Tăng cường sự hợp tác giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc giải

quyết miễn trách nhiệm hình sự và miễn hình phạt

Xây dựng, hoàn thiện tổ chức, hoạt động của Tòa án nhân dân là trọng tâm. Tổ chức

hệ thống tòa án theo thẩm quyền xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính; Viện kiểm

sát nhân dân được tổ chức phù hợp với hệ thống tổ chức của Tòa án; tăng cường trách nhiệm

của công tố trong hoạt động điều tra

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY