Luận văn Yếu tố pháp - Việt trong lĩnh vực cải cách giáo dục ở Việt Nam thời kỳ 1862 - 1945

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 1

LỜI CẢM ƠN . 2

MỤC LỤC . 3

MỞ ĐẦU. 5

1. Lý do chọn đề tài .5

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.6

3. Phương pháp nghiên cứu.8

4. Lịch sử nghiên cứu vấn đề.9

5. Đóng góp mới của luận văn .15

6. Nguồn tư liệu.15

7. Cấu trúc của luận văn.16

CHƯƠNG 1: CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN QUAN HỆ VĂN HÓA PHÁP - VIỆT 18

1.1. Đạo Thiên chúa - “Cửa ngõ” du nhập văn hóa phương Tây .18

1.2. Quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam (1858-1884) .22

1.3. Chính sách cai trị của thực dân Pháp ở Việt Nam: từ “đồng hóa” đến “liên

hiệp”.31

CHƯƠNG 2: YẾU TỐ PHÁP - VIỆT TRONG LĨNH VỰC CẢI CÁCH GIÁO

DỤC Ở VIỆT NAM THỜI KỲ 1862-1945. 39

2.1. Vấn đề cải cách giáo dục trong thời Nguyễn (1802-1884) .39

2.1.1. Nho học thời Nguyễn: “Phải lưu ý cải cách đi thì hơn”.39

2.1.2. Nguyễn Trường Tộ: “Sửa đổi học thuật, chú trọng thực dụng” [xem 14, tr.288] 43

2.2. Quá trình xác lập nền giáo dục Pháp ở Nam Kỳ (1862-1886).47

2.2.1. Mục đích của nền giáo dục Pháp ở Nam Kỳ.47

2.2.2. Tranh luận về đường lối giáo dục .49

2.2.3. Những thay đổi về chương trình học và tổ chức giáo dục .52

2.2.4. Kết quả của nền giáo dục Pháp ở Nam Kỳ (1862-1886) .61

2.3. Quá trình chuyển đổi nền giáo dục Việt Nam: từ Nho học sang Tây học (1886-

1945).64

2.3.1. Khởi sự nền giáo dục Pháp - Việt ở Bắc Kỳ .64

2.3.2. Song hành tồn tại: giáo dục Nho học và giáo dục Pháp - Việt .67

2.3.3. Xác lập nền giáo dục Pháp - Việt ở Việt Nam.75

2.3.4. Một vài điều chỉnh của Merlin và Varenne.80

2.4. Quan niệm mới về giáo dục của các sỹ phu Nho học (đầu thế kỷ XX).83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY