Luận văn Xây dựng văn hoá doanh nghiệp tại Công ty TNHH NN Một Thành Viên Xây dựng và cấp nước Thừa Thiên Huế

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .i

LỜI CẢM ƠN.ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ .iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .iv

DANH MỤC CÁC BẢNG .v

LỜI MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH NGHIỆP VÀ VĂN HOÁ DOANH

NGHIỆP, KHÁI QUÁT VỀ HUEWACO VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.3

I. Khái niệm doanh nghiệp, văn hoá doanh nghiệp .3

1. Khái niệm doanh nghiệp.3

2. Khái niệm văn hoá doanh nghiệp .3

2.1 Đặc điểm của văn hoá doanh nghiệp .4

2.1.1 Văn hoá doanh nghiệp tồn tại khách quan.4

2.1.2. Văn hoá doanh nghiệp được hình thành trong thời gian khá dài:.5

2.1.3 Văn hoá doanh nghiệp mang tính bền vững: .5

2.1.4.Văn hoá doanh nghiệp mang tính hệ thống: .5

2.2 Chủ thể của văn hóa doanh nghiệp .5

2.2.1 Văn hoá doanh nhân .5

2.2.2 Nhà quản trị .6

2.2.3 Nhân viên và người lao động.6

2.2.4 Khách hàng .6

2.2.5 Nhà cung cấp .7

2.2.6 Với cộng đồng xã hội, cơ quan Nhà nước, cơ quan truyền thông, tổ chức tài chính,ngân hàng.7

2.3 Các yếu tố cấu thành văn hoá doanh nghiệp.7

2.3.1 Những quá trình và cấu trúc hữu hình của doanh nghiệp:.7

2.3.2 Những giá trị được chấp nhận: .9

2.3.3 Những quan niệm chung.10

2.4 Văn hoá doanh nghiệp với các kiểu văn hoá khác.13

2.4.1 Văn hoá dân tộc .13

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾviii

2.4.2 Văn hoá các bộ phận trong doanh nghiệp.14

2.4.3 Văn hoá với thương hiệu .14

2.4.4 Văn hoá doanh nhân .15

2.4.5 Văn hoá kinh doanh .16

2.5 Các giai đoạn hình thành VHDN.18

2.6 Vai trò của văn hoá doanh nghiệp .19

II. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành văn hóa doanh nghiệp:.22

1.Văn hoá Dân tộc (VHDT).22

1.1.Sự đối lập giữa chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể:.23

1.2.Sự phân cấp quyền lực:.23

1.3.Tính đối lập giữa nam quyền và nữ quyền .24

1.4 Tính cẩn trọng.24

2. Nhà lãnh đạo - Người tạo ra nét đặc thù của văn hoá doanh nghiệp .25

2.1 Sáng lập viên- Người quyết định việc hình thành hệ thống giá trị văn hóa căn bản của

doanh nghiệp.26

2.2 Các nhà lãnh đạo kế cận và sự thay đổi văn hóa doanh nghiệp:.26

3. Những giá trị Văn hoá học hỏi được: .26

4. Môi trường kinh doanh .27

III. Thực trạng VHDN ở các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.28

1. Vấn đề con người.28

2. Khả năng thích ứng.29

3. Tác phong làm việc.29

4. Bộ máy quản lý.30

5. Quản lý nhân sự .30

IV. Một số kinh nghiệm về VHDN của các công ty nước ngoài.32

1. Thống nhất và mang nhiều yếu tố năng động.32

2. Đánh giá công việc bằng hiệu quả .33

3. Tính cạnh tranh .34

V. Ví dụ điển hình về VHDN ở một số công ty lớn trên thế giới.35

1. Thành công của Văn hóa Doanh nghiệp Honda .35

2. Văn hóa Google .36

VI. Giới thiệu khái quát về Huewaco .38

1 .Lịch sử phát triển của Huewaco .38

2. Tình hoạt động sản xuất kinh doanh của Huewaco .39

3. Chuẩn mực tổ chức hoạt động của Huewaco: .41

4 Hệ thống các giá trị cốt lõi.44

4.1 Tầm nhìn sứ mệnh .44

4.2 Giá trị cốt lõi .44

4.3 Chính sách chất lượng .44

VII. Phương pháp nghiên cứu.45

1. Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử .45

2. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu .46

2.1. Số liệu thứ cấp .46

2.2. Số liệu sơ cấp.46

2.3. Phương pháp tổng hợp số liệu .47

2.4 Phương pháp phân tích số liệu.47

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP TẠI HUEWACO.48

1. Các rào cản đối với quá trình xây dựng VHDN tại Huewaco .48

2. Quản trị quá trình thay đổi văn hoá doanh nghiệp.48

3. Thực trạng văn hoá doanh nghiệp tại Huewaco.49

3.1. Mô tả mẫu điều tra .49

3.2 So sánh ý kiến đánh giá các chỉ tiêu về văn hoá doanh nghiệp giữa cán bộ quản lý và

nhân viên.52

3.3 Phân tích sự khác biệt qua đánh giá các tiêu chí về VHDN của CBQL và nhân viên

theo độ tuổi, giới tính, số năm công tác, trình độ .80

4. Đánh giá thực trạng VHDN của Huewaco .86

4.1 Những thành công mà VHDN đã mang lại cho công ty:.86

4.2 Một số vấn đề tồn tại về VHDN tại Huewaco .87

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP TẠI

HUEWACO.89

I. Phương hướng xây dựng VHDN ở Huewaco trong thời gian tới: .89

1. Phương châm xây dựng VHDN:.89

1.1 Quán triệt quan điểm của Đảng và Nhà nước về xây dựng văn hóa kinh doanh và

VHDN ở Việt Nam: .89

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾx

1.2 Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.91

1.3 Khai thác các giá trị tinh thần thích hợp cho xây dựng VHDN:.92

1.4 Các phương châm trong hoạt động kinh doanh của Huewaco: .92

2 . Kế hoạch hành động xây dựng và phát triển văn hoá mạnh ở Huewaco:.92

2.1. Bước 1: Nhận thức.92

2.2. Bước 2: Hiểu biết.92

2.3. Bước 3: Thuyết phục.92

2.4. Bước 4: Hành động:.95

II. Một số giải pháp xây dựng VHDN ở Huewaco:.96

1. Đặt ra định hướng và tầm nhìn mang tính chiến lược .96

2. Xây dựng các triết lý kinh doanh cho Huewaco .97

3. Sáng tạo logo, khẩu hiệu, màu sắc chủ đạo. .97

4. Đồng phục cho nhân viên .97

5. Xây dựng cơ cấu tổ chức .98

6. Xây dựng hệ thống văn bản quản lý cho Huewaco .98

7. Xây dựng cơ chế khen thưởng, kỷ luật .99

8. Thực thi quá trình xây dựng văn hoá doanh nghiệp .99

8.1. Thực hiện mục tiêu đề ra .99

8.2. Đào tạo.100

8.3. Tuyển dụng .100

8.4. Phát huy năng lực con người .101

8.5 Thực thi hình tượng doanh nhân, nhà quản trị.102

8.6 Xây dựng và nuôi dưỡng cá nhân xuất sắc, hình tượng của Huewaco.102

8.7 Nâng cao và thực hiện rõ nét các nghi lễ của Huewaco .102

8.8 Tuyên truyền, hướng dẫn tính cách văn hoá Huewaco.102

8.9 Loại bỏ vấn đề tranh giành quyền lực trong Huewaco .102

8.10 Xây dựng một tinh thần tập thể vững mạnh thông qua xác định những giá trị cốt yếu.103

8.11 Tạo ra môi trường làm việc trong sạch và cởi mở.103

8.12 Thực hiện khen thưởng trên cơ sở công bằng.104

9. Duy trì và phát triển văn hoá doanh nghiệp.104

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .107

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾxi

I. Kết luận .107

II. Kiến nghị .107

1. Đối với Huewaco.107

2. Đối với UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế.108

TÀI LIỆU THAM KHẢO .110

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY