Luận văn Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hoá học nhằm nâng cao chất lượng dạy học phần phi kim lớp 10 trung học phổ thông

MỤC LỤC

Lời cảm ơn.ii

Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI. 4

1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu. 4

1.2. Bài tập hóa học . 5

1.2.1. Khái niệm bài tập hóa học. 5

1.2.2. Ý nghĩa, tác dụng của bài tập hóa học đối với quá trình dạy học hóa học [4], [11], [40],

[41], [42]. 5

1.2.3. Phân loại bài tập hóa học [4], [11], [41], [42]. 6

1.2.4. Xây dựng bài tập trong dạy học hóa học . 9

1.2.4.1. Lựa chọn bài tập [11], [40], [41]. 9

1.2.4.2. Xây dựng bài tập hóa học mới . 10

1.2.4.3. Xây dựng hệ thống bài tập cho một giờ lên lớp [40], [47]. 13

1.2.4.4. Sắp xếp hệ thống bài tập hóa học [40]. 14

1.2.5. Sử dụng bài tập trong dạy học hóa học [47] . 15

1.2.5.1. Sử dụng bài tập khi truyền thụ kiến thức mới [3], [40], [47] . 15

1.2.5.2. Sử dụng bài tập khi củng cố, hoàn thiện kiến thức, kỹ năng [40], [42], [47]. 16

1.2.5.3. Sử dụng bài tập khi kiểm tra – đánh giá . 17

1.3. Thực trạng của việc sử dụng bài tập trong dạy học hoá học ở trường THPT . 17

1.3.1. Mục đích và phương pháp khảo sát. 17

1.3.2. Kết quả khảo sát. 18

Chương 2 : XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP NHẰM NÂNG CAO CHẤT

LƯỢNG DẠY HỌC PHẦN PHI KIM LỚP 10. 25

2.1. Tổng quan về phần phi kim lớp 1HPT . 25

2.1.1. Chương “Nhóm Halogen”. 25

2.1.1.1. Cấu trúc chương . 252.1.1.2. Mục tiêu của chương . 25

2.1.2. Chương “Oxi – Lưu huỳnh”. 26

2.1.2.1. Cấu trúc chương . 26

2.1.2.2. Mục tiêu của chương . 27

2.2. Những nguyên tắc xây dựng hệ thống bài tập phần phi kim lớp 10 . 28

2.3. Quy trình xây dựng hệ thống bài tập phần phi kim lớp 10. 28

2.4. Hệ thống bài tập phần phi kim lớp 10. 29

2.4.1. Hệ thống bài tập chương “Nhóm Halogen”. 30

2.4.2. Hệ thống bài tập chương “Oxi – Lưu huỳnh”. 44

2.4.3. Một số bài tập tổng hợp phần phi kim lớp 10. 57

2.5. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng bài tập trong dạy học phần phi kim lớp 10 (cơ

bản) 58

2.5.1. Xây dựng tốt hệ thống bài tập cho một giờ lên lớp. 58

2.5.2. Xây dựng và sử dụng bài tập từng dạng từ đơn giản đến phức tạp . 62

2.5.3. Xây dựng và sử dụng bài tập kết hợp nhiều yêu cầu từ dễ đến khó . 64

2.5.4. Chú ý xây dựng và sử dụng một số dạng bài tập còn ít được quan tâm. 66

2.5.5. Xây dựng và sử dụng bài tập tổng hợp. 73

2.5.6. Hướng dẫn và rèn cho học sinh thói quen và kỹ năng phân tích đề, định hướng giải

quyết vấn đề bài tập đưa ra. 74

2.5.7. Sử dụng bài tập dưới nhiều hình thức làm tăng hứng thú học tập và phát triển toàn diệnHS 77

2.5.8. Tăng cường sử dụng bài tập trong tất cả các khâu của quá trình dạy học. 80

2.5.8.1. Sử dụng bài tập để mở đầu bài giảng . 81

2.5.8.2. Sử dụng bài tập trong quá trình nghiên cứu và hình thành kiến thức . 82

2.5.8.3. Sử dụng bài tập khi củng cố và rèn luyện kiến thức, kỹ năng. 84

2.5.8.4. Sử dụng bài tập khi ôn tập, hệ thống hóa kiến thức. 85

2.5.8.5. Sử dụng bài tập khi kiểm tra, đánh giá. 85

2.6. Một số lưu ý khi sử dụng hệ thống bài tập phần phi kim lớp 10 . 88

Chương 3 : THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM. 91

3.1. Mục đích thực nghiệm . 91

3.2. Đối tượng và địa bàn thực nghiệm . 91

3.3. Tiến hành thực nghiệm. 91

3.3.1. Chuẩn bị thực nghiệm. 91

3.3.2. Tiến hành hoạt động dạy học trên lớp . 92

3.3.3. Đánh giá kết quả học tập. 92

3.4. Kết quả thực nghiệm. 93

3.4.1. Kết quả thực nghiệm chương 5 “Nhóm Halogen” . 93

3.4.1.1. Kết quả bài kiểm tra 1. 93

3.4.1.2. Kết quả bài kiểm tra 2. 95

3.4.1.3. Kết quả bài kiểm tra 3. 96

3.4.1.4. Kết quả bài kiểm tra 4. 98

3.4.1.5. Tổng hợp kết quả 4 bài kiểm tra. 99

3.4.2. Kết quả thực nghiệm chương 6 “Oxi, Lưu huỳnh”. 100

3.4.2.1. Kết quả bài kiểm tra 5. 100

3.4.2.2. Kết quả bài kiểm tra 6. 102

3.4.2.3. Kết quả bài kiểm tra 7. 103

3.4.2.4. Kết quả bài kiểm tra 8. 105

3.4.2.5. Kết quả tổng hợp 4 bài kiểm tra. 107

3.4.3. Kết quả tổng hợp các bài kiểm tra. 108

3.4.4. Phân tích kết quả thực nghiệm . 110

3.4.4.1. Phân tích định lượng. 110

3.4.4.2. Phân tích định tính. 110

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY