Luận văn Xây dựng và phát triển thương hiệu Khoai deo Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

MỤC LỤC

Lời cam đoan .i

Lời cảm ơn .ii

Tóm lược luận văn.iii

Danh mục các chữ viết tắt.iv

Danh mục các sơ đồ .v

Danh mục các biểu đồ.v

Danh mục các bảng .vi

Mục lục.vii

MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XÂY DỰNG VÀ

PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU.7

1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ THƯƠNG HIỆU.7

1.1.1. Thương hiệu .7

1.1.2. Thương hiệu sản phẩm địa phương.9

1.1.2.1. Chỉ dẫn địa lý .9

1.1.2.2. Tên gọi xuất xứ hàng hóa .9

1.1.3. Giá trị thương hiệu .10

1.1.4. Các yếu tố thương hiệu.11

1.1.4.1. Tên thương hiệu .11

1.1.4.2. Biểu tượng đặc trưng (logo) .11

1.1.4.3. Tính cách thương hiệu .11

1.1.4.4. Câu khẩu hiệu (slogan) .12

1.1.4.5. Nhạc hiệu.12

1.1.4.6. Bao bì sản phẩm.12

1.1.5. Phân loại thương hiệu .12

1.1.5.1. Thương hiệu cá biệt .13

1.1.5.2. Thương hiệu gia đình.13

1.1.5.3. Thương hiệu tập thể (còn được gọi là thương hiệu nhóm).13

1.1.5.4. Thương hiệu quốc gia.14

1.2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM.14

1.2.1 Chuỗi cung ứng sản phẩm .14

1.2.2. Các tác nhân trong chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp.15

1.2.3. Mối quan hệ giữa các tác nhân trong chuỗi cung sản phẩm.16

1.3. CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA THƯƠNG HIỆU.17

1.3.1. Chức năng.17

1.3.1.1. Nhận biết và phân đoạn thị trường.17

1.3.1.2. Thông tin và chỉ dẫn .17

1.3.1.3. Tạo sự cảm nhận và tin cậy.17

1.3.1.4. Chức năng kinh tế .18

1.3.2. Vai trò .18

1.3.2.1. Vai trò của thương hiệu đối với doanh nghiệp.19

1.3.2.2. Vai trò của thương hiệu đối với người tiêu dùng.19

1.3.2.3. Vai trò của thương hiệu đối với nền kinh tế trong xu thế hội nhập. .20

1.4. QUY TRÌNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU .20

1.4.1. Thu thập, nghiên cứu và phân tích thông tin.20

1.4.2. Xây dựng tầm nhìn thương hiệu.21

1.4.3. Hoạch định chiến lược phát triển thương hiệu.21

1.4.4. Định vị thương hiệu .22

1.4.5. Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu .22

1.4.6. Thiết kế thương hiệu.22

1.4.7. Thực hiện phát triển thương hiệu.23

1.4.8. Bảo vệ thương hiệu .23

1.4.8.1. Đăng ký bảo hộ thương hiệu .23

1.4.8.2. Xây dựng các biện pháp tự bảo vệ thương hiệu.24

1.4.9. Đánh giá thương hiệu.24

1.5. NHỮNG THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆC TẠO DỰNG MỘT

THƯƠNG HIỆU CÓ GIÁ TRỊ.25

1.5.1. Áp lực cạnh tranh.25

1.5.2. Sự phân tán của thị trường và hoạt động truyền thông.25

1.5.3. Sự phức tạp của các chiến lược thương hiệu.26

1.5.4. Xu hướng đi ngược lại sự đổi mới .26

1.5.5. Áp lực đầu tư ở nơi khác .26

1.5.6. Các áp lực về kết quả kinh doanh ngắn hạn.27

1.6. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU.27

1.6.1. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp.27

1.6.2. Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp .29

1.7. KINH NGHIỆM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

NÔNG SẢN Ở VIỆT NAM.31

1.7.1. Tình hình chung .31

1.7.2. Thực tiễn xây dựng và phát triển thương hiệu một số nông sản địa phương.33

1.7.3. Bài học kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản

ở Việt Nam.35

CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ CÔNG TÁC

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU KHOAI DEO HẢI NINH,

HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH.37

2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KT-XH CỦA ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU .37

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình .37

2.1.1.1. Đặc điểm tự nhiên.37

2.1.1.2. Điều kiện Kinh tế - Xã hội .38

2.1.2. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Hải Ninh.39

2.1.3. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC CỦA

HUYỆN ĐẾN NĂM 2020.41

2.2. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH

SẢN PHẨM KHOAI DEO HẢI NINH .42

2.2.1. Tình hình chung về cây khoai lang trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.42

2.2.2. Tình hình chung về sản xuất chế biến và tiêu thụ Khoai deo Hải Ninh. .43

2.2.2.1. Tình hình chung về sản xuất chế biến Khoai deo Hải Ninh.43

2.2.2.2. Phân tích chuỗi cung ứng sản phẩm Khoai deo Hải Ninh .47

2.2.2.3 Tình hình tiêu thụ sản phẩm Khoai deo Hải Ninh .50

2.2.3. Kết quả và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.52

2.3. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

THƯƠNG HIỆU KHOAI DEO HẢI NINH.54

2.3.1. Động lực thúc đẩy quyết định mua hàng.55

2.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến thương hiệu Khoai deo Hải Ninh .57

2.3.3. Chất lượng sản phẩm Khoai deo Hải Ninh .59

2.3.4. Nhận thức của cơ sở về xây dựng và phát triển thương hiệu .61

2.3.5. Chuyên môn trong xây dựng và phát triển thương hiệu.64

2.3.6. Vốn.66

2.3.7. Thực trạng về xúc tiến bán hàng.69

2.3.8. Thực trạng xây dựng các thành phần thương hiệu.72

2.3.9. Sự trung thành của khách hàng đối với Khoai deo Hải Ninh.72

2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

SẢN PHẨM KHOAI DEO HẢI NINH.75

2.4.1. Những kết quả đạt được.75

2.4.2. Những khó khăn, hạn chế.76

Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ XÂY DỰNG VÀ

PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU KHOAI DEO HẢI NINH .79

3.1. XÁC ĐỊNH TẦM NHÌN VÀ MỤC TIÊU XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU .79

3.1.1. Xác định tầm nhìn thương hiệu.79

3.1.2. Mục tiêu xây dựng và phát triển thương hiệu .79

3.2. CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU.80

3.2.1. Phân tích SWOT .80

3.2.2. Chiến lược xây dựng thương hiệu.82

3.2.3. Lựa chọn chiến lược phát triển thương hiệu.83

3.3. ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU.84

3.4. GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU.84

3.4.1. Nhóm giải pháp xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu .84

3.4.1.1. Chất lượng đầu vào.85

3.4.1.2. Công nghệ sản xuất, chế biến.85

3.4.1.3. Công nghệ sau chế biến.86

3.4.1.4. Tổ chức sản xuất .87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY