Luận văn Xây dựng và duy trì văn hóa tổ chức tại công ty cổ phần tập đoàn BRG

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .IV

DANH MỤC BẢNG BIỂU. V

LỜI MỞ ĐẦU. 1

1. Tính cấp thiết của đề tài. 1

2.1. Tình hình nghiên cứu trên Thế giới . 2

2.2. Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam. 3

3. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu . 3

3.1. Mục tiêu nghiên cứu. 3

3.2. Nhiệm vụ của nghiên cứu. 4

4. Đối tượng nghiên cứu. 4

5. Phương pháp nghiên cứu . 5

6. Bố cục bài luận văn . 5

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC XÂY DỰNG VÀ DUY TRÌ

VĂN HÓA TỔ CHỨC . 7

1.1. Văn hóa tổ chức . 7

1.1.1. Khái niệm. 7

1.1.2. Vai trò của văn hóa tổ chức đối với doanh nghiệp . 8

1.1.3. Yếu tố cấu thành văn hóa tổ chức . 11

1.1.4. Một số giá trị văn hóa tổ chức phổ biến . 16

1.2. Xây dựng và duy trì văn hóa tổ chức. 18

1.2.1. Khái niệm. 18

1.2.2. Nội dung xây dựng và duy trì văn hóa tổ chức. 19

1.2.3. Một số nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng và duy trì văn hóa tổ chức. 22

1.3. Kinh nghiệm của một số công ty trong việc xây dựng và duy trì văn

hóa tổ chức. 29

1.3.1. Xây dựng và duy trì văn hóa tổ chức của Tập đoàn Honda Motor . 29

1.3.2. Xây dựng và văn hóa tổ chức của Công ty cổ phần FPT. 30

1.3.3. Xây dựng và duy trì văn hoá tổ chức tại Công ty TNHH Samsung Vina. 31

1.3.4. Bài học kinh nghiệm cho Công ty Cổ phần tập đoàn BRG . 32II

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ DUY TRÌ VĂN HÓA TỔ

CHỨC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BRG. 34

2.1. Tổng quan về Công ty cổ phần Tập đoàn BRG . 34

2.1.1. Thông tin chung về công ty . 34

2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển. 34

2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 35

2.1.4. Quan điểm phát triển và phương châm hoạt động. 37

2.2. Thực trạng xây dựng và duy trì văn hóa tổ chức tại Công ty cổ phần

Tập đoàn BRG. 38

2.2.1. Xác định giá trị cốt lõi của Công ty . 38

2.2.2. Xây dựng và thực hiện các biện pháp nhằm tích hợp giá trị cốt lõi

trong các biểu trưng văn hóa tổ chức tại công ty. 40

2.2.3. Xây dựng và thực hiện chính sách duy trì văn hóa tổ chức . 46

2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng và duy trì văn hóa tổ chức . 52

2.3.1. Quan điểm và thái độ của lãnh đạo . 52

2.3.2. Nhận thức người lao động . 54

2.3.3 Tính chất kinh doanh của công ty . 57

2.3.4. Cơ cấu của tổ chức và hệ thống quản lý. 57

2.4. Đánh giá chung . 58

2.4.1. Mặt đạt được . 58

2.4.2. Mặt hạn chế. 60

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG VÀ DUY TRÌ

VĂN HÓA TỔ CHỨC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BRG . 63

3.1. Định hướng xây dựng và duy trì văn hóa tổ chức tại Công ty cổ phần

Tập đoàn BRG. 63

3.1.1. Định hướng phát triển công ty đến năm 2020 . 63

3.1.2. Định hướng xây dựng và duy trì văn hóa tổ chức . 64

3.2. Giải pháp tăng cường xây dựng và duy trì văn hóa tổ chức tại Công

ty cổ phần Tập đoàn BRG . 65

3.2.1. Nhóm giải pháp về rà soát từng giá trị cốt lõi nhằm phù hợp với mục

tiêu của tổ chức . 65III

3.2.2. Nhóm giải pháp về rà soát tích hợp giá trị cốt lõi vào các biểu trưng

nhằm duy trì và củng cố văn hóa tổ chức tại Công ty BRG . 67

3.2.3. Nhóm giải pháp khác. 74

KẾT LUẬN. 83

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 85

PHỤ LỤC. 86

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY