Luận văn Xây dựng và áp dụng án lệ giải quyết tranh chấp dân sự ở Việt Nam hiện nay

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

MỞ ĐẦU.1

Chương 1.9

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG ÁN LỆ GIẢI QUYẾT

TRANH CHẤP DÂN SỰ. .9

1.1.MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ÁN LỆ. .9

1.1.1.Án lệ là một trong những loại nguồn của pháp luật.9

1.1.2.Khái niệm án lệ. .12

1.1.3.Phân biệt khái niệm án lệ với một số khái niệm dễ gây nhầm lẫn.17

1.1.4.Cấu trúc của một án lệ.19

1.1.5.Những ưu điểm và hạn chế của án lệ. .21

1.2.KINH NGHIỆM VỀ XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG ÁN LỆ TRONG MỘT SỐ

QUỐC GIA THUỘC HỆ THỐNG COMMON LAW VÀ CIVIL LAW.24

1.2.1.Kinh nghiệm về xây dựng và áp dụng án lệ ở một số quốc gia thuộc hệ thống

Common Law.24

1.2.2.Kinh nghiệm về xây dựng và áp dụng án lệ ở một số quốc gia thuộc hệ thống

Civil Law. .34

1.3.LỊCH SỬ NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG ÁN LỆ Ở VIỆT NAM.38

1.3.1.Án lệ trong thời kỳ thực dân Pháp đặt ách đô hộ ở Việt Nam từ năm 1858 đến

trước năm 1975. .38

1.3.2.Án lệ trong giai đoạn từ sau năm 1975 đến trước năm 2006. .41

1.3.3.Án lệ trong giai đoạn từ năm 2005 đến nay. .42

1.4.MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

DÂN SỰ. .43

1.4.1.Khái niệm, đặc điểm của tranh chấp dân sự và giải quyết tranh chấp dân sự. 43

1.4.2.Thẩm quyền giải quyết tranh chấp dân sự ở Việt Nam hiện nay.49

1.4.3.Nguồn để giải quyết tranh chấp dân sự ở Việt Nam hiện nay. .52

1.4.4.Sự cần thiết áp dụng án lệ trong giải quyết tranh chấp dân sự ở Việt Nam hiện

nay. .55

THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁCH THỨC XÂY DỰNG, ÁP DỤNG ÁN LỆ

NHẰM GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP DÂN SỰ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. .60

2.1.THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG ÁN LỆ GIẢI QUYẾT TRANH

CHẤP DÂN SỰ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. .60

2.1.1.Khái quát thực trạng giải quyết tranh chấp dân sự ở Việt Nam hiện nay. .

.60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY