Luận văn Xây dựng mạng lưới quan trắc bụi PM10 tỉnh Vĩnh Phúc

MỤC LỤC

Danh mục chữ viết tắt .i

Danh mục bảng .ii

Danh mục hình.iii

LỜI MỞ ĐẦU. 1

Chương 1 - TỔNG QUAN . 3

1.1. Hoạt động quan trắc môi trường . 3

1.1.1. Một số khái niệm về quan trắc môi trường. 3

1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển quan trắc môi trường. 4

1.2. Mạng lưới quan trắc môi trường . 7

1.2.1. Khái niệm và tầm quan trọng của mạng lưới quan trắc môi trường7

1.2.2. Các nghiên cứu về thiết lập mạng lưới quan trắc môi trường . 9

1.2.3. Hiện trạng mạng lưới quan trắc môi trường ở Việt Nam. 11

1.3. Tổng quan về bụi PM10. 14

1.3.1. Định nghĩa và đặc trưng của bụi PM10 . 14

1.3.2. Nguồn gốc của ô nhiễm bụi PM10 . 16

1.3.3. Tác hại của ô nhiễm bụi PM10. 17

1.4. Tổng quan về địa bàn nghiên cứu . 18

1.3.1. Vị trí địa lý . 18

1.4.2. Điều kiện tự nhiên . 20

1.4.3 Điều kiện kinh tế - xã hội. 26

Chương 2 - ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 29

2.1. Đối tượng nghiên cứu . 29

2.2. Mục tiêu nghiên cứu . 29

2.3. Phương pháp nghiên cứu . 29

2.3.1. Phương pháp thu thập, kế thừa. 29

2.3.2. Phương pháp điều tra, khảo sát, phân tích. 29

2.3.3. Phương pháp nội suy . 30

2.3.4. Phương pháp tối ưu bầy kiến . 31

2.3.4. Thiết lập mạng lưới quan trắc trên cơ sở tối ưu hóa sai số nội suy

bằng phương pháp tối ưu bầy kiến. 35Chương 3 - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. 38

3.1. Thiết lập mạng lưới quan trắc sơ bộ. 38

3.2. Đánh giá hiện trạng ô nhiễm bụi PM10 trong môi trường không khí

tỉnh Vĩnh Phúc. 39

3.2.1. Xây dựng biểu đồ về mức độ tập trung của hàm lượng bụi PM10

tại các điểm quan trắc. . 39

3.2.2. Nhận xét mức độ ô nhiễm bụi PM10 nói chung và tại từng điểm

khảo sát (so sánh theo QCVN). 40

3.3. Xây dựng bản đồ phân bố hàm lượng bụi PM10 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. . 40

3.4. Xây dựng thuật toán giải quyết vấn đề thiết lập mạng lưới các điểm

quan trắc dựa trên phương pháp tối ưu bầy kiến . 43

3.5. Kết quả xác định mạng lưới quan trắc tối ưu nhất. 50

3.6. So sánh kết quả nội suy của mạng lưới mới với mạng lưới quan trắc sơ bộ . 58

KẾT LUẬN. 61

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 63

PHỤ LỤC. 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY