Luận văn Xây dựng kế hoạch quảng bá hình ảnh thương hiệu tại Công ty cổ phần đầu tư Anh Quân giai đoạn đến 2010

MỤC LỤCCHƯƠNG I 1TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 11.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI. 11.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 31.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI. 31.4. KẾT CẤU LUẬN VĂN 4CHƯƠNG II 5MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN 52.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ THƯƠNG HIỆU . 52.1.1. Khái niệm cơ bản về thương hiệu. 52.1.2.Các loại thương hiệu 62.1.3 Các thành tố thương hiệu 82.2MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU. 102.2.1.Quan niệm về quảng bá hình ảnh thương hiệu. 102.2.2 Vai trò và tầm quan trọng của quảng bá hình ảnh thương hiệu. 112.2.3 Nội dung của quảng bá hình ảnh thương hiệu. 122.2.4 Các công cụ quảng bá thương hiệu 132.2.4.1 Các phương tiện quảng cáo. 132.2.4.2 Các hoạt động PR 152.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc quảng bá hình ảnh thương hiệu. 162.2.4.1 Nhân tố khách quan. 162.2.4.2 Nhân tố chủ quan. 182.3. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU. 192.4. NỘI DUNG VÀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI. 20CHƯƠNG III 22THỰC TRẠNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ANH QUÂN 223.1.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 223.2 THỰC TRẠNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ANH QUÂN GIAI ĐOẠN ĐẾN 2010 223.2.1. Khái quát về công ty cổ phần đầu tư Anh Quân. 223.2.2 Thực trạng xây dựng kế hoạch quảng bá hình ảnh thương hiệu của công ty cổ phần đầu tư Anh Quân giai đoạn đến 2010. 293.2.2.1 Kết quả điều tra về việc xây dựng kế hoạch quảng bá hình ảnh thương hiệu của Công ty cổ phần đầu tư Anh Quân. 293.2.2.2 Thực trạng xây dựng kế hoạch quảng bá hình ảnh thương hiệu tại công ty cổ phần đầu tư Anh Quân giai đoạn đến 2010. 31CHƯƠNG IV 35KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NH ẰM XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU T ẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ANH QUÂN 35GIAI ĐOẠN ĐẾN 2010 354.1 CÁC KẾT LUẬN VÀ PHÁT HIỆN QUA NGHIÊN CỨU. 354.2. DỰ ĐOÁN TRIỂN VỌNG VÀ QUAN ĐIỂM GIẢI QUYẾT NHẰM XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY. 374.2.1. Dự đoán triển vọng. 374.2.2. Các giải pháp nhằm xây dựng kế hoạch quảng bá hình ảnh thương hiệu tại công ty cổ phần đầu tư Anh Quân. 384.3 ĐỀ XUẤ VÀ KIẾN NGHỊ VỚI VẤN ĐỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ANH QUÂN GIAI ĐOẠN ĐẾN 2010. 414.3.1. Đề xuất về Quảng cáo 414.3.2. Đề xuất xây dựng chiến lược thương hiệu: 454.3.3. Đề xuất xây dựng chiến lược truyền thông: 454.3.4 Các hoạt động PR ( Public Relation) : 474.3.5. Đo lường và hiệu chỉnh kế hoạch truyền thông 494.4. NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC. 49KẾT LUẬN 50TÀI LIỆU THAM KHẢO 51

MỤC LỤC

CHƯƠNG I 1

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1

1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI. 1

1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3

1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI. 3

1.4. KẾT CẤU LUẬN VĂN 4

CHƯƠNG II 5

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN 5

2.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ THƯƠNG HIỆU . 5

2.1.1. Khái niệm cơ bản về thương hiệu. 5

2.1.2.Các loại thương hiệu 6

2.1.3 Các thành tố thương hiệu 8

2.2MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU. 10

2.2.1.Quan niệm về quảng bá hình ảnh thương hiệu. 10

2.2.2 Vai trò và tầm quan trọng của quảng bá hình ảnh thương hiệu. 11

2.2.3 Nội dung của quảng bá hình ảnh thương hiệu. 12

2.2.4 Các công cụ quảng bá thương hiệu 13

2.2.4.1 Các phương tiện quảng cáo. 13

2.2.4.2 Các hoạt động PR 15

2.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc quảng bá hình ảnh thương hiệu. 16

2.2.4.1 Nhân tố khách quan. 16

2.2.4.2 Nhân tố chủ quan. 18

2.3. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU. 19

2.4. NỘI DUNG VÀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI. 20

CHƯƠNG III 22

THỰC TRẠNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ANH QUÂN 22

3.1.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 22

3.2 THỰC TRẠNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ANH QUÂN GIAI ĐOẠN ĐẾN 2010 22

3.2.1. Khái quát về công ty cổ phần đầu tư Anh Quân. 22

3.2.2 Thực trạng xây dựng kế hoạch quảng bá hình ảnh thương hiệu của công ty cổ phần đầu tư Anh Quân giai đoạn đến 2010. 29

3.2.2.1 Kết quả điều tra về việc xây dựng kế hoạch quảng bá hình ảnh thương hiệu của Công ty cổ phần đầu tư Anh Quân. 29

3.2.2.2 Thực trạng xây dựng kế hoạch quảng bá hình ảnh thương hiệu tại công ty cổ phần đầu tư Anh Quân giai đoạn đến 2010. 31

CHƯƠNG IV 35

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NH ẰM XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU T ẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ANH QUÂN 35

GIAI ĐOẠN ĐẾN 2010 35

4.1 CÁC KẾT LUẬN VÀ PHÁT HIỆN QUA NGHIÊN CỨU. 35

4.2. DỰ ĐOÁN TRIỂN VỌNG VÀ QUAN ĐIỂM GIẢI QUYẾT NHẰM XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY. 37

4.2.1. Dự đoán triển vọng. 37

4.2.2. Các giải pháp nhằm xây dựng kế hoạch quảng bá hình ảnh thương hiệu tại công ty cổ phần đầu tư Anh Quân. 38

4.3 ĐỀ XUẤ VÀ KIẾN NGHỊ VỚI VẤN ĐỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ANH QUÂN GIAI ĐOẠN ĐẾN 2010. 41

4.3.1. Đề xuất về Quảng cáo 41

4.3.2. Đề xuất xây dựng chiến lược thương hiệu: 45

4.3.3. Đề xuất xây dựng chiến lược truyền thông: 45

4.3.4 Các hoạt động PR ( Public Relation) : 47

4.3.5. Đo lường và hiệu chỉnh kế hoạch truyền thông 49

4.4. NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC. 49

KẾT LUẬN 50

TÀI LIỆU THAM KHẢO 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY