Luận văn Xây dựng hệ thống trò chơi phát triển hành động tri giác cho trẻ 3-4 tuổi

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 1

MỤC LỤC . 2

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT. 4

MỞ ĐẦU. 5

1. Lý do chọn đề tài .5

2. Mục đích nghiên cứu .6

3. Nhiệm vụ .6

4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu.7

5. Giả thuyết nghiên cứu .7

6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu.7

7. Phương pháp nghiên cứu .7

8. Đóng góp mới của đề tài .8

CHƯƠNG 1: CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRI GIÁC VÀ TRÒ CHƠI PHÁT TRIỂN

HÀNH ĐỘNG TRI GIÁC. . 9

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề.9

1.2. Lý luận về tri giác và sự phát triển hành động tri giác .10

1.2.1. Khái niệm tri giác. 10

1.2.2. Đặc điểm phát triển tri giác ở trẻ mầm non. 12

1.3. Lý luận về trò chơi .18

1.3.1. Khái niệm về trò chơi. 18

1.3.2. Hệ thống phân loại trò chơi. 19

1.3.3. Cấu trúc chung của trò chơi. 19

1.3.4. Bản chất của trò chơi. 20

1.4. Lý luận về hệ thống trò chơi phát triển tri giác cho trẻ 3-4 tuổi theo quy luật

hình thành hành động tri giác. .21

1.4.1. Lý luận về việc sử dụng trò chơi như một phương pháp giáo dục trẻ. 21

1.4.2. Ý nghĩa giáo dục của trò chơi. 22

1.4.3. Trò chơi dạy học . 23

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TRÒ CHƠI PHÁT TRIỂN HÀNH

ĐỘNG TRI GIÁC CHO TRẺ 3-4 TUỔI TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG MẪU GIÁOỞ LONG AN . 26

2.1. Khái quát về quá trình nghiên cứu điều tra thực trạng.26

2.1.1. Nhiệm vụ khảo sát thực trạng. 263

2.1.2. Vài nét về đối tượng điều tra . 26

2.1.3. Phương pháp khảo sát thực trạng. 27

2.2. Kết quả điều tra thực trạng .29

2.2.1. Kết quả thăm dò nhận thức của giáo viên về hành động tri giác và mức độ phát triển

hành động tri giác. 29

2.2.2. Thực trạng sử dụng trò chơi phát triển hành động tri giác trong giáo dục trẻ 3-4 tuổi

của giáo viên tỉnh Long An . 31

2.2.3. Kết quả khảo sát mức độ phát triển hành động tri giác của trẻ 3-4 tuổi ở Long An . 36

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRÒ CHƠI PHÁT TRIỂN HÀNH

ĐỘNG TRI GIÁC CHO TRẺ 3-4 TUỔI VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ TRÒ

CHƠI TRONG HỆ THỐNG TRÊN. 43

3.1. Cơ sở xây dựng trò chơi .43

3.1.1. Cơ sở thực tiễn . 43

3.1.2. Cơ sở lý luận. 43

3.1.3. Xây dựng hệ thống trò chơi phát triển hành động tri giác . 45

3.2. Tổ chức thử nghiệm một số trò chơi trong hệ thống trên.48

3.2.1. Mục đích thử nghiệm. 48

3.2.2. Nội dung thử nghiệm. 48

3.2.3. Tiến hành thử nghiệm. 49

3.3. Phân tích kết quả thử nghiệm.51

3.3.1. Kết quả đo trước thử nghiệm. 51

3.3.2. Kết quả đo sau thử nghiệm . 60

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 76

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY