Luận văn Xây dựng hệ thống bài tập Hóa hữu cơ lớp 12 nhằm rèn luyện kỹ năng giải bài tập cho học sinh yếu môn hóa ở trường trung học phổ thông

MỤC LỤC

MỤC LỤC.2

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.6

MỞ ĐẦU .7

1.Lý do chọn đề tài.7

2. Khách thể nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu .7

3. Mục đích nghiên cứu.8

4. Nhiệm vụ của đề tài.8

5. Phạm vi nghiên cứu.8

6. Giả thuyết khoa học.8

7. Phương pháp nghiên cứu.8

8. Điểm mới của luận văn.9

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI.10

1.1.Tổng quan vấn đề nghiên cứu.10

1.2. Bài tập hóa học.11

1.2.1. Khái niệm bài tập, câu hỏi, bài toán.11

1.2.2. Bài tập hóa học .12

1.2.2.1. Tác dụng của bài tập hóa học [6], [8].12

1.2.2.2. Phân loại bài tập hóa học.13

1.2.2.3. Vị trí của bài tập hóa học trong quá trình dạy học.15

1.2.2.4. Xu hướng phát triển bài tập hóa học [38],[41].15

1.2.2.5. Yêu cầu của một bài tập hoá học.16

1.2.2.6. Điều kiện để học sinh giải bài tập hóa học tốt [6].16

1.2.2.7. Những chú ý khi ra bài tập và những chú ý khi chữa bài tập cho HS.17

1.3. Kỹ năng giải bài tập.18

1.3.1. Khái niệm về kỹ năng .18

1.3.2. Kỹ năng giải bài tập.191.3.3. Rèn luyện kỹ năng giải bài tập cho học sinh trong quá trình dạy học hóa học.19

1.3.3.1. Các giai đoạn hình thành kỹ năng giải bài tập.19

1.3.3.2. Con đường hình thành kỹ năng giải bài tập.20

1.3.3.3. Phương pháp hình thành kỹ năng giải bài tập.20

1.4. Tổng quan về học sinh yếu .21

1.4.1. Khái niệm học sinh yếu.21

1.4.2. Nguyên nhân dẫn đến học yếu.21

1.4.2.1. Yếu kém do phương pháp tiếp thu ban đầu .21

1.4.2.2.Yếu kém do phương pháp tự học .22

1.4.2.3.Yếu kém do phương pháp vận dụng.23

1.4.2.4.Các nguyên nhân khác.23

1.4.3. Những biện pháp khắc phục với học sinh yếu.25

1.4.3.1. Phương pháp giảng bài mới .25

1.4.3.2. Phương pháp củng cố kiến thức.25

1.4.3.3. Phương pháp kiểm tra.26

1.4.3.4 . Phương pháp tự học.26

1.4.4. Rèn luyện kỹ năng giải bài tập cho học sinh yếu .26

1.4.4.1. Phân loại học sinh yếu.26

1.4.4.2. Rèn luyện kỹ năng giải bài tập cho từng loại học sinh yếu .27

1.4.4.3. Biện pháp rèn luyện kỹ năng giải bài tập và nâng cao kết quả học tập hóa học cho học sinh

yếu.27

1.5. Thực trạng việc sử dụng bài tập hóa học để rèn luyện kỹ năng giải bài tập cho học sinh yếu hóa ở

một số trường trung học phổ thông hiện nay.29

1.5.1. Mục đích và phương pháp điều tra .29

1.5.2. Kết quả điều tra.29

TÓM TẮT CHƯƠNG 1.35

CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHẦN HÓA HỮU CƠ LỚP 12 BAN

CƠ BẢN CHO HỌC SINH YẾU .362.1. Tổng quan về phần hóa hữu cơ lớp 1HPT.36

2.1.1. Cấu trúc và nội dung phần hóa hữu cơ lớp 1HPT .36

2.1.2. Chuẩn kiến thức, kỹ năng khi dạy phần hóa hữu cơ lớp 12.37

2.2. Các nguyên tắc xây dựng hệ thống bài tập cho học sinh yếu .41

2.2.1. Hệ thống bài tập phải góp phần thực hiện mục tiêu môn học.41

2.2.2. Hệ thống bài tập phải đảm bảo tính chính xác, khoa học .41

2.2.3. Hệ thống bài tập phải đảm bảo tính hệ thống, tính đa dạng.41

2.2.4. Hệ thống bài tập phải đảm bảo tính phân hóa và tính vừa sức.42

2.2.5. Hệ thống bài tập phải góp phần củng cố kiến thức cho học sinh ở các mức độ hiểu, biết, vận

dụng .42

2.2.6. Hệ thống bài tập phải phát huy tính tích cực nhận thức, năng lực sáng tạo của học sinh .42

2.3. Quy trình thiết kế hệ thống bài tập nhằm rèn luyện kỹ năng giải bài tập.43

2.3.1. Buớc 1: Xác định mục đích của hệ thống bài tập.43

2.3.2. Bước 2: Xác định nội dung hệ thống bài tập.43

2.3.3. Buớc 3: Xác định loại bài tập, các kiểu bài tập .43

2.3.4. Buớc 4: Thu thập thông tin để soạn hệ thống bài tập .44

Gồm các bước cụ thể sau:.44

2.3.5. Buớc 5: Tiến hành soạn thảo bài tập.44

2.3.6. Bước 6: Tham khảo, trao đổi ý kiến với đồng nghiệp .44

2.3.7. Bước 7: Thực nghiệm, chỉnh sửa và bổ sung.44

2.4. Hệ thống bài tập hóa hữu cơ lớp 12 cho học sinh yếu .44

2.4.1. Hệ thống bài tập chương 1 “Este – Lipit”.45

2.4.2. Hệ thống bài tập chương 2 “Cacbohiđrat”.56

2.4.3. Hệ thống bài tập chương 3 “Amin – aminoaxit – peptit – protein”.59

2.4.4. Hệ thống bài tập chương 4 “Polime – Vật liệu polime” .69

2.5. Sử dụng hệ thống bài tập mới xây dựng để rèn luyện kỹ năng giải bài tập cho học sinh yếu.74

2.5.1. Các kỹ năng giải bài tập cần rèn luyện cho học sinh.74

2.5.2. Các biện pháp rèn luyện kỹ năng giải bài tập cho học sinh yếu.752.5.3. Sử dụng hệ thống bài tập rèn kỹ năng giải bài tập khi giảng bài mới.75

2.5.4. Sử dụng hệ thống bài tập rèn kỹ năng giải bài tập khi ôn, luyện tập.88

CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM.100

3.1. Mục đích thực nghiệm.100

3.1.1. Tính khả thi.100

3.1.2. Tính hiệu quả.100

3.2. Đối tượng thực nghiệm.100

3.3. Tiến trình thực nghiệm .101

3.3.1. Chuẩn bị .101

3.3.2. Tiến hành hoạt động giảng dạy trên lớp.101

3.3.3. Xử lí kết quả thực nghiệm.101

3.4. Kết quả thực nghiệm .102

3.4.1. Kết quả thực nghiệm về mặt định tính.102

3.4.1.1. Đánh giá của GV về hệ thống bài tập.102

3.4.1.2. Đánh giá của HS về hệ thống các bài tập .103

3.4.2. Kết quả thực nghiệm về mặt định lượng.104

3.4.2.1.Bài kiểm tra lần 1 .105

3.4.2.2. Bài kiểm tra lần 2 .107

3.4.2.3.Bài kiểm tra lần 3 .108

3.4.2.4. Tổng hợp 3 bài kiểm tra.110

TÓM TẮT CHƯƠNG 3.112

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .113

1. Kết luận .113

2. Kiến nghị .114

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY